Kursa kods MežZ3004

Kredītpunkti 1.50

Meža aizsardzība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

Fitopatoloģiskie, entomoloģiskie bojājumu izraisītāji, to attīstības gaita, nodarīto bojājumu raksturs un apmēri, kā arī to apkarošanas pasākumi dažāda vecuma un tipa mežaudzēs. Meža ugunsgrēku veidi, to izcelšanās iemesli. Profilaktiskie pasākumi meža, kas samazina ugunsgrēku skaitu un kas ierobežo to izplatību. Meža ugunsgrēku dzēšanas paņēmieni un taktikas veidi. Meža aizsardzības un apsardzības organizēšana Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par fitopatoloģiskiem, entomoloģiskiem bojājumu izraisītājiem , to attīstības gaitu, nodarīto bojājumu raksturu un apmēriem, kā arī par to apkarošanas pasākumiem dažāda vecuma un tipa mežaudzēs. Meža apsardzības organizēšanu Latvijā. Meža ugunsgrēku veidiem, to izcelšanās iemesliem. Meža ugunsgrēku dzēšanas paņēmieniem un taktikas veidiem. Iegūtās zināšanas dod iespēju prognozēt un izvērtēt mežaudžu sanitāro stāvokli dažāda vecuma un tipa mežaudzēs. Pēc studiju kursa apguves studenti kompetenti pastāvīgi veikt meža aizsardzības un apsardzības profilaktiskos un mežsaimnieciskos pasākumus dažāda tipa un vecuma mežaudzēs, izmantojot jaunākās zinātniskās atziņas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža fitopatoloģijas uzdevumi . Kokaugu rezistence. Epifitotija. Sēņu morfologija. Sēņotnes pārveidnes.
2 Sēņu sistemātika. Slimību veidi.
3 Skuju, lapu un dzinumu slimības.
4 Augošu skujkoku un lapkoku trupes.
5 Kokaugu nekroze, vēža un vadaudu slimības. Baktēriju, vīrusu un ziedaugu izraisītās slimības.
6 Meža slimības. 1. kontroldarbs.
7 Meža entomoloģijas uzdevumi. Kukaiņu ekoloģija un nozīmīgākās kukaiņu kārtas.
8 Sēklu, sakņu un jaunaudžu kaitēkļi.
9 Skuju un lapu grauzējkukaiņi.
10 Stumbra kaitēkļi: migrauži.
11 Stumbra kaitēkļi: koksngrauži, krāšņvaboles, ragastes un koksnurbji.
12 Meža kaitēkļi. 2. kontroldarbs.
13 Meža apsardzība. Mežaudžu iedalījums ugunsbīstamības klasēs. Meža ugunsgrēku veidi.
14 Veicamie pasākumi, lai novērstu meža aizdegšanos un uguns izplatīšanos. Ugunsnovērošanas torņi, ugunsdzēsības stacijas.
15 Ugunsgrēku dzēšanas paņēmieni un taktika.
16 Meža apsardzība. 3.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Visiem kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem. Ieskaites vērtējums (ar atzīmi) ir atkarīgs no semestra kontroldarbu un laboratorijas darbu vidējā aritmētiskā vērtējuma: students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu un laboratorijas darbu var iegūt, ja vismaz 50% no kontroldarba un laboratorijas darba jautājumiem atbildēti pareizi. Nodota kokaugu kukaiņu un slimību bojājumu kolekcija.

Pamatliteratūra

1. Miezīte O. Meža aizsardzība. I daļa. Meža entomoloģija, A/S LVM 2015, 172 lpp.
2. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa. Meža fitopatoloģija, LVM, 2017, 173 lpp.
3. Plīse E. Latvijas kokaugu kaitēkļi. Rokasgrāmata. Ozolnieki: SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2007. 230 lpp.
4. Plīse E. Kokaugu kaitēkļi. Jelgava: LLU, 2004. 239 lpp.
5. Plīse E. Bičevskis M. Meža entomoloģija. Jelgava: LLU, 2001. 291 lpp.
6. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, A/S LVM, 2017, 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Annila E., Kytö M., Lilja A., Lilja S., Kurkeela T. Kaitēkļu slimības kokaudzētavās. Rokasgrāmata. Tulkojuma izdevējs AS Latvijas valsts meži, /Somu izdevums, tulkoja Raivo Riekstiņš/ 2002. 128 lpp.
2. Miezīte O. Metodiskie norādījumi praktiskiem darbiem "Meža aizsardzībā un apsardzībā", Jelgava, 2005. 74 lpp.
3. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamat. A/S LVM, 2917, 219 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju pilna un nepilna laika programmas "Mežinženieris" obligātais kurss.