Kursa kods MežZ3003

Kredītpunkti 3

Meža selekcija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža ekoloģija un mežkopība48321608/11/2011Mežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Andrejs Dreimanis

Mežzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Dreimanis A. Selekcijas izejmateriāla ģenētiskās vērtēšanas metodes. Jelgava: LLA , 1992. 24 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rakstu krājums: Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Kurss iekļauts Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studenti apgūst meža selekcijas teorētiskos un praktiskos pamatus, iepazīstas ar meža kokaugu ģenētiskās uzlabošanas procesu un uzdevumiem, iedzimtības un mainības izpausmēm, fenotipu un genotipu. Apgūst selekcijas darba metodes- izlasi, hibridizācija, klonu, ģimeņu, provenienču un ekotipu selekcijas pamatus. Iepazīstas ar koku un mežaudžu iedalījumu no selekcijas viedokļa, sēklu plantāciju ierīkošanu un apsaimniekošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Zināšanas un izpratne par meža selekcijas procesu, metodēm un praktisko pielietojumu; Prasmes izvērtēt pēcnācēju pārbaužu rezultātus un prognozēt selekcijas efektu; Kompetence sadarbībā ar darba vadītāju izstrādāt bakalaura darba metodiku un ievākt nepieciešamos datus.

Kursa plāns

1 Meža selekcija vēsture, uzdevumi. Selekcijas procesa sastāvdaļas.
2 Iedzimtība un mainība. Mainības veidi un kokaugu formu daudzveidība.
3 Iedzimtības materiālie pamati. Hromosomas. DNS un RNS. Šūnu dalīšanās ģenētiskā nozīme.
4 Pazīmju iedzimšana pēcnācējos.
5 Ārpuskodola iedzimtība, dzimuma iedzimšana.
6 Fenotips un genotips.Iedzimstamības koeficients, selekcijas efekts.
7 Iedzimtības izmainīšanas metodes.
8 Populaciju ģenētika.Selekcijas metodes. Izlase.
9 Hibridizācija, tās veikšana koku sugām. Perspektīvi kokaugu hibrīdi.
10 Audu kultūras. Ekotipu un provenienču selekcija.
11 Meža koku pecnācēju pārbaudes.
12 Skuju un lapu koku sugu selekcija.
13 Koku un audžu iedalījums no selekcijas viedokļa.
14 Sēklu plantāciju metode, teorētiskais pamatojums un veidi.
15 Sēklu plantāciju ierīkošana un kopšana
16 Sēklu ražas, to novērtēšana un ievākšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti un pasniedzēja pieņemti laboratorijas darbi, veikts patstāvīgais darbs un semestra laikā sekmīgi uzrakstīti 5 kontroldarbi

Pamatliteratūra

1. Dreimanis A. Pazīmju iedzimšana un skaldīšanās pēcnācēju paaudzēs. Jelgava: LLA Mežkopības katedra, 2001. 14 lpp.
2. Dreimanis A. Izlase selekcijas darbā. Jelgava: LLA Mežkopības katedra, 2003. 9 lpp.
3. Dreimanis A. Kokaugu hibridizācija . Jelgava: LLA Mežkopības katedra, 2004. 15 lpp.
4. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga: Zvaigzne, 1991. 396 lpp.