Kursa kods MežZ2046

Kredītpunkti 2

Meža mašīnmācība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Māris Davidāns

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2013, Fizika

MašZ4021, Tehniskā grafika

Mate1033, Matemātika II

Mate4016, Matemātika I

Kursa anotācija

Kursa projektā tiek apskatīta meža mašīnu izvēle un principiālo mehānismu slodžu aprēķini. Iegūtās zināšanas ļauj izvēlēties meža mašīnas un vekt aprēķinus pielietotajai meža tehnikai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par mežizstrādē pielietojamo mašīnu slodžu aprēķiniem.
• Prasme veikt meža tehnikas vizuālo un tehnisko novērtējumu, agregatēšanas iespējas,
• Kompetence meža nozarē strādājošo konsultēšanā par mežizstrādes mašīnu pielietojamību un aprēķiniem konkrētajā cirsmu izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Gāšanas – sagarumošanas mašīnu izvēle atkarībā no mežizstrādes apstākļiem.
2 Pievešanas – treilēšanas mašīnu izvēle atkarībā no mežizstrādes apstākļiem.
3 Darba ražīguma aprēķins mežā pielietotai tehnikai.
4 Mežizstrādes mašīnu stabilitātes kritisko rādītāju noteikšana.
5 Spēka momentu aprēķins agregatējot transporta vienību ar hidromanipulatoru.
6 Meža piekabes slodžu aprēķins.
7 Vilces spēka aprēķins meža darbos.
8 Kokmateriālu kravu celšanas mehānisma statisko slodžu aprēķins.
9 Dinamisko slodžu vērtējums manipulējot ar apaļiem kokmateriāliem.
10 Trošu izvēle, izturības vērtējums uz stiepi.
11 Metāla stieņa izturības vērtējums uz spiedi meža darbos.
12 Zāģripas asu izturība uz vērpi un lieci, pārnesuma skriemeļu aprēķins.
13 Meža tehnikas dažādu elementu savienojuma remonta iespējas: neizjaucamie savienojumi.
14 Meža tehnikas dažādu elementu savienojuma remonta iespējas: izjaucamie savienojumi.
15 Skrūvju un rievsavienojuma izvēle.
16 Kursa projekta noformēšana un iesniegšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt pozitīvi novērtētam kursa projektam.

Pamatliteratūra

1. Kobcevs A. Lietišķā mehānika. Rīga, 2006.
2. Dobelis H. Tehniskā mehānika. Liepāja, 2007.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008.199 lpp.
2. Saliņš Z. Mežizstrādes tehniskais progress. Rīga: Liesma, 1974.159 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.