Kursa kods MežZ2045

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecības darbu mehanizācija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža darbi un tehnika32221005/01/2016Meža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Inženierzinātņu doktors

author vieslekt.

Māris Davidāns

Inženierzinātņu maģistrs mežzinātnē

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

MašZ4021, Tehniskā grafika

Mate1033, Matemātika II

Mate4016, Matemātika I

MežZ3046, Mežsaimniecības darbu mehanizācija I

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008. 199 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries, ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar meža mašīnu uzbūvi un principiālo mehānismu darbības principiem. Iegūtās zināšanas ļauj izprast un aprēķināt mehānismu spēku un jaudas pārneses principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par mežizstrādē pielietojamo mašīnu uzbūvi un darbības principiem,
• Prasme veikt meža tehnikas vizuālo un tehnisko novērtējumu, agregatēšanas iespējas,
• Kompetence meža nozarē strādājošo konsultēšanā par mežizstrādes mašīnu pielietojamību konkrētajā cirsmu izstrādē.

Kursa plāns

1 Tehniskā apkope meža tehnikai.
2 Meža tehnikas pārvadāšana.
3 Tehniskie materiāli meža tehnikai.
4 Tehniskie šķidrumi (eļļas, degvielas, smērvielas) meža tehnikas ekspluatācijai.
5 Blīvējumi un blīvju veidi meža mašīnām.
6 Meža tehnikas remontdarbos lietojamie savienojumi.
7 Neizjaucamie savienojumi meža tehnikas remontdarbos I.
8 Neizjaucamie savienojumi meža tehnikas remontdarbos II.
9 Izjaucamie savienojumi meža tehnikas remontdarbos I.
10 Izjaucamie savienojumi meža tehnikas remontdarbos II.
11 Gultņi un to vieta meža tehnikas mehānismos.
12 Griezes kustības pārvadi meža tehnikā.
13 'Sajūgi un drošības muftes meža tehnikā.
14 Hidroshēmas, apzīmējumi, dažu pamatmehānismu uzbūve un darbības principi.
15 Elektroshēmas, pneimoshēmas meža tehnikā, to īpatnības.
16 Mehānismu uzbūves shēmas un to lasīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, nodotiem un sekmīgi aizstāvētiem praktiskajiem darbiem.

Pamatliteratūra

1. Kobcevs A. Lietišķā mehānika. Rīga , 2006.
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp.
3. Жуков А.B., Федоренчик A.C., Kopoбkин B.A., Бычек A.H. Лесные машины „Беларус”. Минск, 2001.
4. Uusitalo J. Introduction to forest operations and technology. Hameenlinna, 2010.