Код курса MežZ2041

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса17.02.2015

Разработчик курса

author

Ilze Jankovska

Учебная литературa

1. Bels S. Nikodemus O. Rokas grāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts Meža dienests, 2000. 76 lpp.
2. Melluma A., Lūkins M. Lauksaimniecības zemju apmežošana. Latvijas Vides aizsardzības fonds, meža īpašnieku konsultatīvais centrs; 30 lpp.
3. Izprast, lai iemīlētu: vides gidu rokasgrāmata. Sagat. Bērnu Vides skola; red. I. Liepiņa. Rīga: Bērnu Vides skola, 2002. 80 lpp.

Дополнительная литература

1. Emsis I., Tuktēns J. Atpūtas mežu labiekārtošana un atveseļošana. Rīga: Lat ZTIZPI, 1988. 64 lpp.
2. Robinson N. The Planting Design Handbook. Ashgate Publishing Company, 2004 Ir LLU FB datubāzē eBook Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=269792&site=eds-live&scope=site