Kursa kods MežZ2041

Kredītpunkti 1

Ainavu veidošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Ilze Jankovska

Dr. silv.

Kursa anotācija

Kursa darba uzdevums ir iegūt praktiskas iemaņas apmežošanas un mežmalas projektēšanā, veikt taku projektēšanu dažādām interešu grupām esošajā meža ainavā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: pielietot ainavu kompozīcijas elementus mežmalas plānošanā, grafiski attēlot to, definēt apmežojuma un takas izveides mērķus.
• Prasmes: izvēlēties piemērotus risinājumus apmežojumam un mežmalas ainavai, sastādīt izmaksu tāmi un izmantoto augu sugu sarakstu.
• Kompetence: pamatot apmežojuma un mežmalas ainavas dizaina izvēli, rast sasaisti starp esošo meža ainavu un taku plānošanu, atkarībā no mērķauditorijas

Kursa saturs(kalendārs)

1 Apmežojuma projektēšanai nepieciešamie izejmateriāli. Plānu mērogu izvēle un elementu grafisks atainojums
2 Apmežojamās teritorijas izvēle un attēlojums plānā
3 Pieejamās informācijas analīze pēc taksācijas aprakstiem
4 Apmežojuma mērķu formulēšana.
5 Koku sugu izvēle. Nepieciešamā stādmateriāla daudzuma un izmaksu aprēķins
6 Pieejamās informācijas novērtējums mežmalas projektēšanai. Koku un krūmu sugu izvēle
7 Projektētās mežaudzes un mežmalas attēlojums plānā, izmantojot grafiskus paņēmienus
8 Mežmalai nepieciešamā stādmateriāla daudzuma un izmaksu aprēķins
9 Skices izveidošana projektētās mežaudzes un mežmalas vizualizācijai
10 Projektētās mežaudzes un mežmalas vizualizācija dažādās sezonās
11 Dotās teritorijas rekreācijas potenciāla novērtējums, izmantojot pieejamo informāciju
12 Dotās teritorijas piemērotības rekreācijai analīze
13 Takas maršruta izvēle
14 Takas maršruta attēlošana plānā, izmantojot dotās teritorijas priekšrocības rekreācijas plānošanai
15 Takas apskates objektu un sniedzamās informācijas plānošana
16 Takas labiekārtojumam veicamo darbu un izmantoto materiālu daudzuma aprēķini

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darba izstrādāšana atbilstoši noteiktajām prasībām un tā aizstāvēšana. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Bels S. Nikodemus O. Rokas grāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts Meža dienests, 2000. 76 lpp.
2. Melluma A., Lūkins M. Lauksaimniecības zemju apmežošana. Latvijas Vides aizsardzības fonds, meža īpašnieku konsultatīvais centrs; 30 lpp.
3. Izprast, lai iemīlētu: vides gidu rokasgrāmata. Sagat. Bērnu Vides skola; red. I. Liepiņa. Rīga: Bērnu Vides skola, 2002. 80 lpp.

Papildliteratūra

1. Emsis I., Tuktēns J. Atpūtas mežu labiekārtošana un atveseļošana. Rīga: Lat ZTIZPI, 1988. 64 lpp.
2. Robinson N. The Planting Design Handbook. Ashgate Publishing Company, 2004 Ir LLU FB datubāzē eBook Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=269792&site=eds-live&scope=site

Piezīmes

Kursa darbs paredzēts akadēmiskās studiju programmas "Mežzinātne".