Kursa kods MežZ2012

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecības pamati

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Kursa anotācija

Mežsaimniecība ir saimnieciskā darbība, kas vienotā veselumā sasaista mežkopību, meža izstrādi un meža produktu realizāciju. Programmā iekļauta mežu zemju un kokaudzes vērtības noteikšana, rekomendācijas kokaudzes ražības, veselības un kvalitātes paaugstināšanai, sīkkoksnes, zaru un nekoksnes produktu lietderīgai izmantošanai. Mežsaimniekiem jāspēj prognozēt savas rīcības sekas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj orientēties mežsaimniecības terminoloģijā, normatīvajā bāzē un ekoloģiskajos procesos, kas norit meža ekosistēmās – 1. teorijas pārbaudes darbs un praktiskie darbi.
2. Spēj identificēt un raksturot meža pamatelementus – praktiskie darbi un 1. praktisko darbu pārbaudes darbs.
3. Spēj orientēties mežsaimnieciskajos procesos, kas saistīti ar meža atjaunošanu, kopšanu, izstrādi, ciršu iedalījumu Latvijā, medību saimniecību un ap to saistītajām jomām – 2. teorijas pārbaudes darbs un praktiskie darbi.
4. Prot aprēķināt meža pamatelementu rādītājus un kompetenti tos lietot meža apsaimniekošanas plānošanā – praktiskie darbi un 2. praktisko darbu pārbaudes darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mežs kā ekosistēma. Meža nozares stāvoklis Latvijas tautsaimniecībā un ekonomikā.
2 Meža pamatelementi, to terminoloģija un tās jēdzieniskā izpratne.
3 Mežsaimnieciski nozīmīgākās koku sugas Latvijā, to ražība un produktivitāte.
4 Meža tipoloģija.
5 Meža inventarizācijas lietošana. Saimnieciskās darbības plānošana un riski.
6 Meža apsaimniekošanu reglamentējošo normatīvo aktu pamatprasības.
7 1. kontroldarbs - Mežaudzes raksturošana.
8 Meža izmantošanas klasifikācija. Ciršu veidi. Galvenās izmantošanas cirtes.
9 Sastāva un krājas kopšanas cirtes.
10 Mežaudzes ražības paaugstināšanas paņēmieni un iespējamie riski.
11 Meža atjaunošana un atsevišķu koku sugu audzēšanas pamatriski.
12 Meža un meža zemju vērtība. Meža produkti un nekoksnes vērtību ieguve.
13 Meža ugunsapsardzība.
14 Medību saimniecība.
15 2. kontroldarbs - Meža koksnes un nekoksnes resursu ieguve.
16 Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti divi teorijas un divi praktisko nodarbību pārbaudes darbi ar pirmo reizi.
Atbilstoši noformēti un laicīgi aizstāvēti praktisko darbu uzdevumi ar pirmo reizi.
Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi papildina savas zināšanas par lekcijās un praktiskajos darbos izrunātajām tēmām, sagatavojot strukturētus un pamatotus sev interesējošus jautājumus, ko pārrunājam nodarbībās pirms uzsākt jaunu tēmu/praktisko darbu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido vidējais aritmētiskais vērtējums no:
• 2 teorētisko un 2 praktisko darbu pārbaudes darbu vērtējuma;
• praktisko darbu vērtējuma;

Students sekmīgu atzīmi par pārbaudes vai praktisko darbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.

Ja pārbaudes vai praktiskie darbi ir nesekmīgi nokārtoti un apmeklējums ir zemāks par 75 %, tas skaitās studiju parāds.

Pamatliteratūra

1. Skudra P., Dreimanis A., Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 262 lpp.
2. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera, 2004. 455 lpp.
3. Zālītis P., 2006. Mežsaimniecības Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: Et Cetera, 2006. 219 lpp.
4. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Saliņš Z., Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Jelgava: Meža izmantošanas kat., 1999. 270 lpp.
2. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs, Rīga: A/S "Latvijas Valsts meži", 2008. 108 lpp.
3. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Autoru kolektīvs, Rīga: Et Cetera, 2005. 212 lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-270X
2. Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmā "Kokapstrāde".