Kursa kods MežZ2006

Kredītpunkti 2

Medniecība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža ekoloģija un mežkopība32161608/11/2011Mežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Andrejs Dreimanis

Mežzinātņu doktors

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rakstu krājums: Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
2. Medības. Makšķerēšana. Daba. ISSN 1407-0537.

Piezīmes

Kursss iekļauts Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kursa uzdevums dot zināšanas medību saimniecības darbības plānošanai un analīzei. Sniedz zināšanas par medību ierīcību, dzīvnieku uzskaiti, pieļaujamo dzīvnieku skaitu, nomedīšanas limitu un medījamo dzīvnieku populāciju veidošanu, dzīvnieku un vides aizsardzību. Zināšanas tiek nostiprinātas laboratorijas darbos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Zināšanas par medību saimniecības teorētiskajiem pamatiem un to praktisku pielietojumu; Prasmes bonitēt medību platības, apstrādāt dzīvnieku uzskaites datus un novērtēt medību trofejas. Kompetence izmantot zināšanas medību saimniecības plānošanai.

Kursa plāns

1 Medniecības jēdzieni un vēsture. Medību produkcija un trofejas.
2 Medību ierīcības saturs un medību platību bonitēšana.
3 Pieļaujamā dzīvnieku skaita noteikšanas principi.
4 Dzīvnieku uzskaites uzdevumi un metodes.
5 Dzīvnieku uzskaite ar izdzīšanu, lenkšanu.
6 Ziemas ekskrementu uzskaites metode. Uzskaites metožu salīdzinājums.
7 Dzīvnieku bioloģiskais un saimnieciskais pieaugums.
8 Nomedīšanas limita noteikšanas pamatprincipi un aprēķināšana.
9 Medījamo dzīvnieku populāciju veidošanas principi. Populāciju vecuma piramīdas.
10 Stirnu, staltbriežu, aļņu un meža cūku populāciju veidošana.
11 Dzīvnieku aizsardzība. Biotehnisko pasākumu klasifikācija.
12 Biotehniskie pasākumi medību saimniecībā.
13 Medību likums un noteikumi. Medījamās dzīvnieku sugas un medību termiņi.
14 Drošības noteikumi medībās.
15 Medību suņu šķirnes un to pielietojums.
16 Meža dzīvnieku postījumi, to novērtēšanas metodes un zaudējumu apjomu aprķināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā jāizpilda visi laboratorijas darbi, sekmīgi jāuzraksta 3 kontroldarbi. Studenti kārto rakstisku eksāmenu. Kopēja studiju kursa vērtējumā laboratorijas darbu un kontroldarbu atzīmju īpatsvars kopējā priekšmeta novērtējumā ir 0,3, bet eksāmena dienas atzīmes īpatsvars ir 0,7.

Pamatliteratūra

1. Dreimanis A. Medījamo pārnadžu populāciju izkopšana. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2007. 18 lpp.
2. Dreimanis A. Medījamo dzīvnieku uzskaite un nomedīšanas limits. Jelgava: LLU Mežkopības katredra, 2007. 21 lpp.
3. Dreimanis A. Medījamo dzīvnieku dzīves apstākļu uzlabošana. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2004. 18 lpp.
4. Medības Latvijas PSR. Rīga: Avots, 1983. 328 lpp.