Kursa kods MežZ1015

Kredītpunkti 2

Meža darbi un tehnika I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author lekt.

Pēteris Kaļeiņikovs

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz nepieciešamās zināšanas meža darbos, kur izmanto motorinstrumentus. Tas veido teorētisko pamatu gan praktiskās apmācības uzsākšanu, pareizu lēmumu pieņemšanu ražošanas apstākļos kokmateriālu sagatavošanā cirsmās un meža jaunaudžu kopšanā. Sniedz nepieciešamās zināšanas motorinstrumentu pareizai un drošai lietošanai un uzturēšanai tehniskā kārtībā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta operāciju tehnoloģijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa studentiem būs:
• Zināšanas par meža darbos lietojamo motorinstrumentu uzbūvi, to darbību un traucējumu novēršanu,
• Prasmes izvēlēties piemērotus motorinstrumentus dažādiem mežsaimnieciskiem un mežizstrādes darbiem,
• Kompetence lietot dažādu darbu izpildes tehnoloģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Motorinstrumenti meža darbos, vispārēja nozīme, vadība un drošības noteikumi.
2 Motora galveno mehānismu un sistēmu uzbūve, darbība, traucējumi, to novēršana.
3 Spēka pārvada uzbūve, darbība, traucējumi, to novēršana. Zāģēšanas aparāta ekspluatācija.
4 Zāģa ķēdes asināšana, eļļošana, spriegošana. Citu griezējinstrumentu uzturēšana.
5 Startera, vadības un drošības ierīču uzturēšana darba kārtībā.
6 Krūmgriežu griezējinstrumentti, uzkabe, dažādi pievienojamie instrumenti, kurus izmanto meža darbos.
7 Koku nozāģēšanas tehnika un rekomendējamie paņēmieni. Bīstamu koku gāšana.
8 Stumbru atzarošanas tehnoloģija, pareizi atzarošanas paņēmieni.
9 Stumbru sagarumošanas tehnoloģija. Pareizi darba paņēmieni.
10 Koku gāšanas, atzarošanas, sagarumošanas un nokraušanas kompleksā tehnoloģija, joslas un paliktņa metodes.
11 Darba organizācija cirsmu izstrādē ar benzīna motorzāģiem galvenajās un starpcirtēs.
12 Cirsmas tehnoloģiskais plānojums, strādājot ar benzīna motorzāģiem
13 Darba tehnoloģija un darba vietas plānojums, strādājot ar krūmgriežiem.
14 Darba drošības noteikumi koku gāšanā, atzarošanā un sagarumošanā.
15 Īpaši noteikumi vējgāžu, vējlaužu, sanitāro ciršu un zemnieku saimniecību mežu izstrādē
16 Pasākumi apkārtējās vides aizsardzībai, strādājot ar benzīna motorzāģiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi izpildīti visi laboratorijas darbi (40% no kopējā vērtējuma) un nokārtota ieskaite (60% no kopējā vērtējuma).

Pamatliteratūra

1. Motorzāģis - lietošana un apkope. Zviedrijas nacionālā mežsaimniecības pārvalde, 1997. 65 lpp.
2. Līpiņš L. Stumbru racionāla sagarumošana. Rīga: LLU Meža izmantošanas kat., Liesma, 1999. 75 lpp.
3. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava : LLU Meža ekspluatācijas kat., 1997. 80 lpp.
4. Davidāns M., Saveļjevs A., Strūbergs A., Traktortehnika meža darbos. Jelgava, 2019, Studentu biedrība Šalkone, 140 lpp.

Papildliteratūra

1. Benzīna motorinstrumentu lietošanas instrukcijas.
2. Benzīna motorzāģus un motorinstrumentu ražojošo (tirgojošo) firmu prospekti.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries. ISSN 978-989-643-016-00

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.