Kursa kods MežZ1014

Kredītpunkti 2

Medniecība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Andrejs Dreimanis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Kursa uzdevums dot zināšanas medību saimniecības darbības plānošanai un analīzei. Sniedz zināšanas par medību ierīcību, dzīvnieku uzskaiti, pieļaujamo dzīvnieku skaitu, nomedīšanas limitu un medījamo dzīvnieku populāciju veidošanu, dzīvnieku un vides aizsardzību. Zināšanas tiek nostiprinātas laboratorijas darbos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par medību saimniecības teorētiskajiem pamatiem un to praktisku pielietojumu.
• Prasmes bonitēt medību platības, apstrādāt dzīvnieku uzskaites datus.
• Kompetence izmantot zināšanas medību saimniecības plānošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Medniecības jēdzieni un vēsture. Medību produkcija un trofejas.
2 Medījamo zīdītāju sugu apskats.
3 Medījamo putnu sugu apskats.
4 1.kontroldarbs par zīdītājiem un putniem.
5 Medību ierīcības saturs un medību platību bonitēšana..
6 Pieļaujamā dzīvnieku skaita noteikšanas principi.
7 2. kontroldarbs. Dzīvnieku uzskaites uzdevumi un metodes.
8 Dzīvnieku uzskaite ar izdzīšanu, lenkšanu.
9 Dzīvnieku bioloģiskais un saimnieciskais pieaugums.
10 Nomedīšanas limita aprēķināšana un plānošana.
11 Medījamo dzīvnieku populāciju veidošanas principi. Populāciju vecuma piramīdas.
12 Stirnu, staltbriežu, aļņu un meža cūku populāciju veidošana.
13 3 kontroldarbs. Dzīvnieku aizsardzība. Biotehnisko pasākumu klasifikācija.
14 Biotehniskie pasākumi medību saimniecībā.
15 4.kontrodarbs. Medību likums un noteikumi. Medību termiņi.Medību veidi un to salīdzinājums.
16 Medību praktiska norise un organizācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizpida kursā paredzēti laboratorijas darbi un sekmīgi studiju kursā paredzētie kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Dreimanis A. Medījamo pārnadžu populāciju izkopšana. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2007. 18 lpp.
2. Dreimanis A. Medījamo dzīvnieku uzskaite un nomedīšanas limits. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2007. 21 lpp.
3. Dreimanis A. Medījamo dzīvnieku dzīves apstākļu uzlabošana. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2007. 18 lpp.
4. Medības Latvijas PSR. Rīga: Zvaigzne, 1983. 328 lpp.

Papildliteratūra

1. Stubbe H. Buch der Hege- Band I: Haarwild. Berlin: VEB Deuttscher Landwirtschaftsverlag, 1981. 567 s.
2. Weidwerk: Lexikon. Berlin: VEB Deuttscher Landwirtschaftsverlag, 1981. 648 s.

Periodika un citi informācijas avoti

1. . Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
2. Žurnāls: Medības. Makšķerēšana. Daba.: MMD. Rīga: Dumpis. ISSN 1407-0537.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā.