Kursa kods MežZ1013

Kredītpunkti 1.50

Ievads specialitātē

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Andris Drēska

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Agris Zimelis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt vispārējas zināšanas par LLU, Meža fakultāti, mežinženieru profesionālo studiju programmu, tās apguvi, studiju nolikumu, kā arī iepazīstināt ar meža nozares pārvaldi, dot nozares raksturojumu, tās nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, analizēt nozares problēmas un attīstības virzienus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apguvē students iegūst zināšanas par studiju procesa norisi, meža nozares pārvaldes struktūru, apgūst iemaņas informācijas meklēšanā un kompetenti novērtēt meža nozares nozīmi Latvijas tautsaimniecībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 LLU izveidošanas vēsture un struktūra.
2 Meža fakultātes izveidošanās vēsture, struktūra, fakultātē apgūstamās studiju programmas.
3 LLU studiju nolikums, studiju vērtēšanas sistēma.
4 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studijas programmas "Mežinženieris".
5 Studentu pašpārvalde, biedrība "Šalkone", LLU Fundamentālā bibliotēka.
6 Latvijas tautsaimniecība un meža nozares loma tajā
7 LR Zemkopības ministrijas meža sektora pārvaldes struktūra un uzdevumi.
8 Latvijas valsts meža dienesta pārvaldes struktūra un uzdevumi.
9 AS "Latvijas valsts meži" struktūra un darbības mērķi.
10 Zinātniskās iestādes meža nozarē Latvijā, pētniecības virzieni.
11 Ar meža nozari saistīto biedrību un asociāciju darbības virzieni un uzdevumi.
12 Meža apsaimniekošana un mežizstrāde
13 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un biotopi, to nozīme.
14 Vieslektors
15 Krājas kopšanas un galvenās izmantošanas cirtes, kokmateriālu sagatavošanas apjomi.
16 Vieslektors

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto ieskaite par informācijas meklēšanas iemaņu apguvi LLU Fundamentālajā bibliotēkā (15%), jāuzraksta referāts par kādu no tēmām, kas saistīta ar meža nozari (20%), jānokārto pārbaudes kontroldarbi (65%). Studentam savlaicīgi nokārtojot nepieciešamos pārbaudes darbus ar vērtējumu ne mazāku par 6 (g.labi) ballēm var iegūt akumulējošo ieskaiti ar attiecīgu atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2002. 248 lpp.
2. Saliņš Z. Meža izmantošana Latvijā. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 1999. 261 lpp.
3. LLU Meža fakultāte vēstures griežos. Atbildīgais par izdevumu D.Dubrovskis. Jelgava: et cetera, 2004. 151 lpp.
4. Meža nozare Latvijā. Buklets. Latvijas Kokrūpniecības federācija. Rīga: LKF, 2008. 32 lpp.

Papildliteratūra

1. Meža rokasgrāmata. Valsts meža dienests. Rīga: Elektrības institūts, b.g.
2. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Rīga: LVM, 2008. 108 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Forestry ISSN 1392-1355
2. Baltijas Koks ISSN 1407-6667
3. Meža Avīze ISSN 1407-6187

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijām.