Code du cours MežZ1004

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences8

Nombre des travaux du laboratoire8

Date de l'approbation du cours08.11.2011

Auteur du cours

author

Olga Miezīte

Manuels

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. A/S LVM, 2017, 219 lpp.
2. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E., Ekoloģija un dabas
aizsardzība. Rīga: Zvaigzne. 1991. 203 lpp.
3. Švarcbahs J., Sudārs R., Jansons V., Kļaviņš U., Dreimanis Ē., Bušmanis P. Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 201 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: et cetera, 2006. 217 lpp.
2. Broka J. vad. autoru kolektīvs. Meža enciklopēdija. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
3. Miezīte O. Metodiskie norādījumi. Laboratorijas darbi mežkopībā. Jelgava: LLU, 2011. 61. lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība. I daļa Meža entomoloģija, A/S LVM, 2015, 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija,A/S LVM, 2017, 173 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx