Kursa kods MežZ1004

Kredītpunkti 1

Mežkopība I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

Mežkopība sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā. Meža ekoloģija. Koakcijas un to veidi. Konsorcija. Ekoloģiskā kapacitāte un niša. Ekosistēmas pārapdzīvotība. Bioloģiskā daudzveidība. Meža uzbūves elementi un raksturojošie lielumi, to funkcionēšana un savstarpējā mijiedarbība. Sukcesijas, to ekoloģiskā un saimnieciskā nozīme. Latvijas purvu tipoloģija. Sūneklis. Purvu ekoloģiskā un saimnieciskā nozīme. Latvijas pļavu klasifikācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par kokaugu un vidi kā vienu veselumu, kurā noris to savstarpējā iedarbība, eksistējot iekšējām pretrunām, kas ir par iemeslu tā nerimstošai attīstībai, mainoties kvalitatīvām un kvantitatīvām pazīmēm. Studenti pēc kursa apgūšanas prot analizēt dažāda vecuma un veida meža ekosistēmu uzbūvi, aprēķināt un izvērtēt mežaudžu dendrometriskos rādītājus. Prot veikt koku klasifikāciju audzēs. Izvērtēt abiotisko un biotisko faktoru ietekmi uz dažāda vecuma un veida mežaudzēm. Prot izdalīt purva, pļavu un sūnekļu ekosistēmas. Pēc studiju kursa apguves studenti ir kompetenti abiotisko un biotisko faktoru ietekmes izvērtēšanā dažādās meža ekosistēmās, kā arī spēj argumentēt to riska pakāpi. Spēj piedalīties dažāda veida diskusijās par abiotisko un biotisko faktoru ietekmi uz meža ekosistēmām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža ekosistēmas struktūra un pamatfunkcijas. Vielas un enerģijas aprite.
2 Koakcijas un to veidi. Konsorcija. Ekoloģiskā kapacitāte un niša. Ekosistēmas pārapdzīvotība. Bioloģiskā daudzveidība.
3 Mežaudžu uzbūves elementi. Mežaudžu veidi. Paauga. Pamežs. Zemsedze. Zemsega.
4 Mežaudžu uzbūves elementi, l.d.
5 Mežaudžu raksturojošie lielumi: bonitāte, vecumklases, vecumgrupas, biezība, biezums, audzes šķērslaukums un krāja u.c.
6 Mežaudžu raksturojošie lielumi, l.d.
7 Koku klasifikācija mežaudzē, l.d.
8 Koku gaismas prasības un to noteikšanas metodes, l.d.
9 Siltuma un meža mijiedarbība, l.d.
10 Mežaudžu izturība pret vējgāzēm un vējlauzēm, l.d.
11 Mežs un nokrišņi , l.d.
12 Kokaudzes sastāvs un vecums, l.d.
13 Sukcesijas. Klasifikācija. Etapi un stadijas. Klimakss. Sugu maiņa. Bioloģiskā un saimnieciskā nozīme.
14 Purvi, to veidi. Purvu attīstība. Purvu ekoloģiskā un saimnieciskā nozīme. Purvu aizsardzība. Sūnekļi.
15 Pļavas un to klasifikācija: sausieņu, zemieņu un applūstošās pļavas..
16 Meža, purva un pļavas ekosistēmas. 1. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontroldarbam un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem: students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu un laboratorijas darbu var iegūt, ja vismaz 50% no kontroldarba un laboratorijas darba jautājumiem atbildēti pareizi.

Pamatliteratūra

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. A/S LVM, 2017, 219 lpp.
2. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E., Ekoloģija un dabas
aizsardzība. Rīga: Zvaigzne. 1991. 203 lpp.
3. Švarcbahs J., Sudārs R., Jansons V., Kļaviņš U., Dreimanis Ē., Bušmanis P. Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 201 lpp.

Papildliteratūra

1. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: et cetera, 2006. 217 lpp.
2. Broka J. vad. autoru kolektīvs. Meža enciklopēdija. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
3. Miezīte O. Metodiskie norādījumi. Laboratorijas darbi mežkopībā. Jelgava: LLU, 2011. 61. lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība. I daļa Meža entomoloģija, A/S LVM, 2015, 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija,A/S LVM, 2017, 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju pilna laika programmas "Mežinženieris" obligātais kurss.