Kursa kods Meha4014

Kredītpunkti 4

Lietišķā mehānika

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareLietišķā mehānika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2013, Fizika

Mate4016, Matemātika I

Mate4017, Matemātika II

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par teorētiskās mehānikas, mašīnu elementu un konstrukciju izturības, stinguma un noturības aprēķiniem, attīsta inženierdomāšanu, mācās pamatot konstrukcijas racionālu izveidojumu, balstoties uz pieredzi un teoriju, pielietot iegūtās zināšanas praktiskā mašīnu elementu un konstrukciju projektēšanas darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - pārzina mehānikas pamatprincipus, stiprības aprēķinuasdažādos slogojumos un mašīnu elementu izmantošanas principus.
• Prasmes - izmantojot iegūtās zināšanas veikt konstrukciju aprēķinus un projektēšanu.
• Kompetence - spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas un prasmes inženiertehnisko konstrukciju projektēšanā. Spēj pamatot savus lēmumus, balstoties uz iegūtajām zināšanām un prasmēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Statikas pamatjēdzieni. Balsts un balstu reakcijas.
2 Plakaniski saejošu spēku līdzsvars. Telpiski saejošu spēku līdzsvars.
3 Spēka moments pret punktu. Spēkpāris. Plaknē izskaisītu spēku sistēma.
4 Plaknē izskaisītu spēku sistēma. Slīdes berze. Rites berze.
5 Iekšējo spēku faktoru epīras. Epīru īpašības.
6 Stiepe un spiede. Bīde.Stiprības aprēķins stiepē.
7 Šķēluma laukuma ģeometriskie raksturotāji.
8 Vērpe.Stiprības aprēķins vērpē.
9 Liece. Stiprības aprēķins liecē.
10 Elastīgie pārvietojumi liecē. Veresčsgina metode. Saliktie slogojumi. Liece + vēpe.
11 Statiski nenoteicamas sistēmas.
12 Izjaucami un neizjaucami savienojumi.
13 Cieta ķermeņa kinemātika. Rotācijas kustības pārvadi.
14 Salikta kustība.
15 Zobrati un gliemežpārvadi. Ķēžu un siksnu pārvadi.
16 Vārpstu aprēķini. Ritgultņi un slīdgultņi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem patstāvīgo darbu uzdevumiem, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem un nokārtotai eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L.Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
2. Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
3. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. Москва: Изд. МГТУ имени Баумана Н.Э., 2001. 590 с.
4. Dobelis H. Tehniskā mehānika [tiešsaiste]. RTU, Liepājas filiāle 2007. [Skatīts 12.10.2011.]. www.lvt.lv/metod_materiali/automehanika/1_Statika.doc [Skatīts 05.02.2016.]

Papildliteratūra

1. Teorētiskā mehānika piemēros: O. Kepes redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1976. 647 lpp.
2. Lavendelis E., Valdmanis A. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1970. 455 lpp.
3. Дарков А.В., Шпиро Г. Сопротивление материалов. Москва: Высшая школа, 1989. 624 с.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Kokapstrāde".