Kursa kods Meha4014

Kredītpunkti 4

Lietišķā mehānika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaLietišķā mehānika64323219/01/2016Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mārtiņš Dauvarts

Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē

Priekšzināšanas

Fizi2013, Fizika

Mate4016, Matemātika I

Mate4017, Matemātika II

Papildliteratūra

1. Teorētiskā mehānika piemēros: O. Kepes redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1976. 647 lpp.
2. Lavendelis E., Valdmanis A. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1970. 455 lpp.
3. Дарков А.В., Шпиро Г. Сопротивление материалов. Москва: Высшая школа, 1989. 624 с.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Kokapstrāde".

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par teorētiskās mehānikas, mašīnu elementu un konstrukciju izturības, stinguma un noturības aprēķiniem, attīsta inženierdomāšanu, mācās pamatot konstrukcijas racionālu izveidojumu, balstoties uz pieredzi un teoriju, pielietot iegūtās zināšanas praktiskā mašīnu elementu un konstrukciju projektēšanas darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - pārzina mehānikas pamatprincipus, stiprības aprēķinuasdažādos slogojumos un mašīnu elementu izmantošanas principus.
• Prasmes - izmantojot iegūtās zināšanas veikt konstrukciju aprēķinus un projektēšanu.
• Kompetence - spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas un prasmes inženiertehnisko konstrukciju projektēšanā. Spēj pamatot savus lēmumus, balstoties uz iegūtajām zināšanām un prasmēm.

Kursa plāns

1 Ievads. Statikas pamatjēdzieni. Balsts un balstu reakcijas.
2 Plakaniski saejošu spēku līdzsvars. Telpiski saejošu spēku līdzsvars.
3 Spēka moments pret punktu. Spēkpāris. Plaknē izskaisītu spēku sistēma.
4 Plaknē izskaisītu spēku sistēma. Slīdes berze. Rites berze.
5 Iekšējo spēku faktoru epīras. Epīru īpašības.
6 Stiepe un spiede. Bīde.Stiprības aprēķins stiepē.
7 Šķēluma laukuma ģeometriskie raksturotāji.
8 Vērpe.Stiprības aprēķins vērpē.
9 Liece. Stiprības aprēķins liecē.
10 Elastīgie pārvietojumi liecē. Veresčsgina metode. Saliktie slogojumi. Liece + vēpe.
11 Statiski nenoteicamas sistēmas.
12 Izjaucami un neizjaucami savienojumi.
13 Cieta ķermeņa kinemātika. Rotācijas kustības pārvadi.
14 Salikta kustība.
15 Zobrati un gliemežpārvadi. Ķēžu un siksnu pārvadi.
16 Vārpstu aprēķini. Ritgultņi un slīdgultņi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem patstāvīgo darbu uzdevumiem, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem un nokārtotai eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L.Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
2. Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
3. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. Москва: Изд. МГТУ имени Баумана Н.Э., 2001. 590 с.
4. Dobelis H. Tehniskā mehānika [tiešsaiste]. RTU, Liepājas filiāle 2007. [Skatīts 12.10.2011.]. www.lvt.lv/metod_materiali/automehanika/1_Statika.doc [Skatīts 05.02.2016.]