Kursa kods Meha4008

Kredītpunkti 3

Teorētiskā mehānika I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareTeorētiskā mehānika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt teorētiskās mehānikas galvenos aprēķinu pamatprincipus, kas pilnībā ļauj spriest par dažādu rūpniecisku konstrukciju, agregātu un inženiertehnisku būvju konstruktīvo izpildījumu un drošumu. Studenti apgūst spēku aprēķinu metodes statiskajās konstrukcijās un kustības kinemātisko parametru aprēķinu metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - saprot spēku projicēšans metodi un prot sastādīt līdzsvara vienādojumus, kā rezultātā tiek aprēķinātas konstrukciju balsta reakcijas. Zina noteikt ķermeņa punktu ātrumus un paātrinājumus.
prasmes - prot abstrahētā un analītiskā veidā apskatīt dažādu cietu ķermeņu un konstrukciju stāvokli un iedarbi uz citām mehāniskām sistēmām.
kompetence - spēja izmantot teorētiskās mehānikas pamatprincipus praktiskajā un zinātniskajā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Statikas aksiomas. Ekvivalentas un līdzsvarā esošās spēku sistēmas. Balsti un balstu reakcijas.
2 Spēku projekcija uz ass plaknē, telpā. Saejošo spēku sistēma plaknē, telpā.
3 Spēka moments pret punktu kā vektors un skalārs reizinājums. Varinjona un Puasona teorēma. Spēku redukcija.
4 Ķermeņu sistēma. Slīdes berze. Rites berze. ABS.
5 Telpā izkaisītu spēku sistēma. masas centrs. Stabilitāte.
6 Punkta kustības uzdošanas paņēmieni. Ātrums. Paātrinājums. Dabiskais triedrs.
7 Cieta ķermeņa kustības veidi. Kustības brīvības pakāpes.
8 Rotācijas kustība.
9 Pārnesuma skaitlis.
10 Komplāna kustība.
11 Ātrumi komplānā kustībā.
12 Paātrinājumi komplānā kustībā.
13 Punkta salikta kustība. Ātrumi punkta saliktā kustībā.
14 Paātrinājumi punkta saliktā kustībā.
15 Cieta ķermeņa salikta kustība.
16 Pārskata lekcija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti iegūst izpildot patstāvīgo darbu un kontroldarbu uzdevumus.

Pamatliteratūra

1. Dobelis H., Tehniskā mehānika [tiešsaiste]. RTU, Liepājas filiāle, 2007. [Skatīts 12.10.2011.]. Pieejams: http://old.lvt.lv/viewpage.php?page_id=66
2. Meriam J.L., Kraige L.G. Engineering Mechanics. Statics. New York: John Wiley & Sons, 2001. 512 p.
3. Сборник коротких задач по теоретической механике: Учеб. пособие для втузов. О.Э. Кепе, Я.А. Виба , О.П. Грапис и др.; Под ред. О.Э. Кепе. Санкт-Петербург: Лань, 2008. 368 с.

Papildliteratūra

1. Hibbeler R.C. Statics and mechanics of materials. Singapore: Prentice Hall, 2004. 792 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Applied Mathematics and Mechanics. Published by Elsevier Science. ISSN: 0021-8928. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00218928
2. European Journal of Mechanics - A/Solids. Published by Elsevier Science. ISSN: 0997-7538. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09977538

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātņu bakalaura un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana obligātajā daļā.