Kursa kods Meha4002

Kredītpunkti 2

Lietišķā mehānika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaLietišķā mehānika32161619/10/2011Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Māris Gailis

inženierzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. Москва: Изд. МГТУ имени Баумана Н.Э., 2001. 590 с.
2. Mašīnu elementu (gultņu, ķēžu, siksnu) ražotāju tehniskā informācija.

Piezīmes

Obl.: 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģoja" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par mašīnu elementu un konstrukciju izturības, stinguma un noturības aprēķiniem, attīsta inženierdomāšanu, mācās pamatot konstrukcijas racionālu izveidojumu, balstoties uz pieredzi un teoriju, pielietot iegūtās zināšanas praktiskā mašīnu elementu un konstrukciju projektēšanas darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - būt radošam mašīnu, to detaļu un konstrukciju aprēķinu un konstruēšanas darbam.
Prasmes - pielietot iegūtās zināšanas inženierdomāšanas jaunradei; pielietot esošās un meklēt jaunas idejas, spēj pētīt strīdīgus un sarežģītus gadījumus, lai dotu kompetentu slēdzienu.
Kompetence - būt spējīgam risināt tehniskas problēmas un veikt patstāvīgu darbu.

Kursa plāns

1 Šķēlumu laukumu ģeometriskie raksturotāji.
2 Iekšējo spēku faktoru epīras.
3 Stiepe un spiede.
4 Bīde.
5 Vērpe.
6 Normālie spriegumi liecē.
7 Lieces tangenciālie spriegumi.
8 Elastīgie pārvietojumi liecē.
9 Saliktie slogojumi.
10 Ļodze.
11 Statiski nenoteicamas sistēmas.
12 Izjaucami un neizjaucami savienojumi.
13 Zobrati un gliemežpārvadi.
14 Ķēžu un siksnu pārvadi.
15 Vārpstu aprēķini.
16 Ritgultņi un slīdgultņi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem patstāvīgo darbu uzdevumiem, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem un nokārtotai ieskaitei.

Pamatliteratūra

1.Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. LLU, 2008. 376 lpp.
2.Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
3.Uzkliņģis G., Šmits M. Ritgultņi. LLU. Jelgava: LLU, 2007. 107 lpp.
4.Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design. 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.