Kursa kods Meha2003

Kredītpunkti 1

Lietišķā mehānika II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaLietišķā mehānika1684419/10/2011Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Māris Gailis

inženierzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

Mašīnu elementu (gultņu, ķēžu, siksnu) ražotāju tehniskā informācija.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Tehniskais eksperts" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt profesionālas zināšanas mašīnu projektēšanā. Lietišķās mehānikas studijas sagatavo ekspertu radošai darbībai, attīsta inženierdomāšanu, māca lietot zināšanas praktiskā darbībā dažādu mašīnu detaļu bojājumu analīzei. Studiju kursa sadaļa - Mašīnu elementi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - profesionālas inženierzināšanas praktiskam un radošam mašīnu ekspertēšanas darbam.
Prasmes – prot pielietot zināšanas, pētot strīdīgus un sarežģītus mašīnu bojājumus, lai dotu kompetentu spriedumu.
Kompetence – spēj modulēt tehniskus uzdevumus mašīnzinātnē, risināt tehniskas problēmas, veikt un vadīt pētījumus, ir zinošs, informēts un spējīgs tehniskais eksperts.

Kursa plāns

1 Mašīnu elementi. Pamatjēdzēni. Detaļu aprēķina pamati.
2 Materiāli. Projektēšanas principi.
3 Izjaucamie savienojumi.
4 Neizjaucamie savienojumi.
5 Lodētie un līmētie savienojumi.
6 Asis un vārpstas.
7 Gultņi, to diagonostika, izvēle.
8 Siksnu un ķēžu pārvadi.
9 Cilindrisko zobratu reduktori.
10 Konisko zobratu reduktori.
11 Gliemežreduktori.
12 Ritgultņu apzīmējumu sistēma.
13 Energo - kinemātiskie parametri.
14 Vārpstu aprēķini.
15 Ritgultņu izvēle un pārbaude.
16 Kontroldarbs un patstāvīgā darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam patstāvīgam darbam par vārpstas mezgla projektēšanu.
Jābūt ieskaitītam kontroldarbam par vārpstām un ritgultņiem. Praktisko un laboratorijas darbu apmeklējums ir obligāts. Students pielaižams pie kompleksā eksāmena pēc kontroldarbu, praktisko un laboratorijas darba izpildes un patstāvīgo darbu ieskaitīšanas. Iespējams iegūt eksāmena akumulējošu vērtējumu, ja visi studiju darbi nokārtoti ar atzīmi 7 (labi).

Pamatliteratūra

1.Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
2.Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
3.Uzkliņģis G., Šmits M. Ritgultņi. LLU. Jelgava: LLU, 2007. 107 lpp.
4.Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design, 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.