Kursa kods Meha2002

Kredītpunkti 2

Lietišķā mehānika I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaTeorētiskā mehānika32161619/10/2011Mehānikas institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Mārtiņš Dauvarts

Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē

author vad.pētn.

Imants Ziemelis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Сборник коротких задач по теоретической механике: Учеб. пособие для втузов. О.Э. Кепе, Я.А. Виба, О.П. Грапис и др.; Под ред. О.Э. Кепе. Санкт-Петербург: Лань, 2008. 368 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Applied Mathematics and Mechanics. Published by Elsevier Science. ISSN: 0021-8928. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00218928

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF pirmā līmeņa augstākas profesionālās izglītības studiju programmas "Tehniskais eksperts" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt teorētiskās mehānikas galvenos pamatprincipus, kas pilnībā ļauj spriest par dažādu rūpniecisku konstrukciju, agregātu un inženiertehnisku būvju konstruktīvo izpildījumu un drošumu. Materiālu pretestībā studenti apgūst zināšanas par materiālu pretestību, stiprību un noturību, vienkāršu konstrukciju aprēķinus stiepē, spiedē, liecē, vērpē un saliktos slogojumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - saprot spēku projicēšanas metodi un prot sastādīt līdzsvara vienādojumus, kā rezultātā tiek aprēķinātas konstrukciju balstu reakcijas. Zina noteikt ķermeņa punktu ātrumus un paātrinājumus, izprot materiālu un konstrukciju stiprības, noturības un deformāciju inženiertehnisko aprēķinu pamatprincipus.
• Prasmes - prot abstrahētā un analītiskā veidā apskatīt dažādu cietu ķermeņu un konstrukciju stāvokli un iedarbi uz citām mehāniskām sistēmām, izmantojot materiālu pretestības metodes un paņēmienus spēj veikt vienkāršu inženiertehnisku konstrukciju stiprības, stabilitātes un deformācijas aprēķinus.
• Kompetence - spēj izmantot teorētiskās mehānikas pamatprincipus praktiskajā un zinātniskajā darbībā, spēj patstāvīgi risināt inženiertehniskas problēmas un veikt nepieciešamos aprēķinus iekārtu konstruēšanas darbu izpildei.

Kursa plāns

1 Statikas pamatjēdzieni.
2 Balsts un balstu reakcijas.
3 Plakaniski un telpiski saejošu spēku sistēma.
4 Spēkpāris. Plaknē izkaisītu spēku sistēma.
5 Slīdes un rites berze. Stabilitāte.
6 Cieta ķermeņa rotācijas un komplāna kustība.
7 Punkta kustība atkarībā no spēkiem. Diferenciālvienādojuma atrisināšana.
8 Darbs un jauda. Dalambēra princips.
9 Materiālu pretestība. Vispārīgie jēdzieni.
10 Šķēlumu metode. Iekšējo spēku faktori.
11 Sprieguma jēdziens. Stiepe, spiede, virsmas spiede, bīde.
12 Šķēlumu ģeometriskie rādītāji.
13 Vērpes slogojums. Stiprības aprēķini.
14 Lieces slogojums. Stiprības aprēķini.
15 Elastīgie pārvietojumi un to aprēķini.
16 Saliktie slogojumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

ieskaiti iegūst izpildot un aizstāvot patstāvīgo darbu uzdevumus un uzrakstot sekmīgi kontroldarbus.

Pamatliteratūra

1. Dobelis H. Tehniskā mehānika [tiešsaiste]. RTU, Liepājas filiāle, 2007. [Skatīts 12.10.2011.]. Pieejams: http://old.lvt.lv/viewpage.php?page_id=66
2. Juvinall R.C., Marshek K.M. Fundamentals of Machine Component Design. Hoboken, NY: John Wiley& Sons, 2006. 832 p.
3. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.