Kursa kods Medi6013

Kredītpunkti 2

Uzturs un fiziskā slodze

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareUzturzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir padziļināt studējošo izpratni par uztura nozīmi fizisko un garīgo darbspēju nodrošināšanā. Uzdevumi: padziļināt izpratni par enerģētiskiem procesiem fiziskās slodzes laikā, uzturvielu nozīmi enerģijas ražošanā un struktūras veidošanā; iegūt izpratni par uztura īpatnībām dažādos sporta veidos un tā nozīmi garīgā slodzē; izkopt prasmes analizēt sportista ēšanas paradumus, uztura kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, izvēlēties līdzekļus darbspēju uzlabošanai; iegūt kompetences izstrādāt ieteikumus uztura pilnveidošanai atbilstīgi sporta veidam, sportista vecumam, treniņu ciklam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, studenti iegūst zināšanas par uzturvielu izmantošanu enerģijas ražošanā fiziskā slodzē un uzturvielu lomu struktūru veidošanā, izpratni par uztura īpatnībām dažādos sporta veidos pieaugušajiem un pusaudžiem sportistiem. Kursa apguves rezultātā, studenti iegūs kompetenci izvērtēt dažāda vecuma un kvalifikācijas sportistu ēšanas paradumus, uztura kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, gatavību konsultēt sporta aktivitātes iesaistītus cilvēkus ēdienkartes veidošanā, ergogēno līdzekļu izmantošanā, spēju patstāvīgi veikt pētījumus un risināt ar sporta uzturu saistītas problēmas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ieskats fizisko vingrinājumu fizioloģijā un bioķīmijā.
2 Ogļhidrāti sportista uzturā, ogļhidrātu izmantošana fiziskā slodzē.
3 Olbaltumvielas un tauki sportista uzturā.
4 Mikrouzturvielas sportista uzturā. Antioksidanti sportista uzturā.
5 1.sem. Pētījumi par vitamīnu, minerālvielu un antioksidantu ietekmi uz sportista darbspējām un izmantošanu sportā.
6 Ūdens, dehidratācija un rehidratācija fiziskā slodzē.
7 Uzturs izturības un spēka sporta veidos. Uzturs sporta spēlēs.
8 Mīti un fakti par sportistu uzturu.
9 1.prakt.darbs. Sportā izplatīto mītu par uzturu apspriešana. Faktu izmantošana pretargumentācijai.
10 Uzturs bērnu un pusaudžu sportā.
11 Uzturs sportista imunitātei. Funkcionālā pārtika sportā.
12 Alimentārie ergogēnie līdzekļi.
13 2.prakt.darbs. Latvijā piedāvāto ergogēno līdzekļu izvērtēšana.
14 Uzturs kognitīvai un emocionālai attīstībai.
15 Pārskats par kursu.
16 3.prakt.darbs. Ar sportistu uzturu saistītu problēmsituāciju analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kredītpunktu ieguvei jāpiedalās seminārā un trijos praktiskajos darbos. Studiju kursa summatīvo vērtējumu veido vērtējums par referātu "Mikrouzturvielas sportā" (20%); piedalīšanās praktiskajās nodarbībās: dalība diskusijā par tēmu 'Mīti un fakti par sporta uzturu' (10%), uztura bagātinātāju sastāva un izmantošanas iespēju analīze tēmā 'Ergogēnie līdzekļi sportā' (10%), noteiktā sporta veidā iesaistītā sportista ēšanas paradumu vai ēdienkartes izvērtējums par tēmu 'Sportistu ēšanas paradumi un uztura kvalitatīvais sastāvs' (10%), rakstiskais eksāmens (50%).

Pamatliteratūra

1. Rubana I.M. Uzturs fiziskā slodzē. Rīga: Raka, 2010. 200 lpp.
2. McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Exercise physiology: energy, nutrition and human performance. Baltimore: Williams&Wilkins, 2001. 645 p.

Papildliteratūra

1. Litt A. Fuel for young athletes. Essential foods and fluids for future champions. Human kinetics. 2004. 188 p.
2. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 464 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. British Journal of Sports Medicine ISSN 0306-3674
2. International Journal of Sports Medicine ISSN 0172-4622
3. International Journal of Sport Nutrition. Published by Thieme Medical Publishers. ISSN (printed): 0172-4622. ISSN (electronic): 1439-3964.
4. Journal of Applied Physiology. Published by The American Physiological Society. ISSN (printed): 8750-7587. ISSN (electronic): 1522-1601.
5. Journal of Human Nutrition and Dietetics ISSN: 1365-277X
6. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness ISSN 0022-4707
7. Medicine and Science in Sports and Exercise ISSN: 0195-9131, 1530-0315
8. Peak Performance

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.

Kursa autori: Voldemārs Arnis, RSU Rehabilitācijas fakultāte, asociētais profesors; Māra Grundmane, RSU Rehabilitācijas fakultāte, lektore.