Code du cours Medi6011

Crédits 20

La quantité totale d'heures en classe800

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant800

Date de l'approbation du cours12.10.2011

Auteur du cours

author

Daina Kārkliņa

Manuels

1. Noslēguma darba (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība. LU, 2006.
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. http:/www.llu.lv/getfile.php?id=39694
3. Skudra L. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei pārtikas zinātnē. Jelgava: LLU, 2004. 17 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu: humanitārās zinātnes. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. Instructions for writing Master's thesis [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2012.]. Pieejams: http://dsv.su.se/jpalme/Instructions-thesis.html

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Journal of Food Technology. Published by Medwell Journals. ISSN (printed): 1684-8462. ISSN (electronic): 1993-6036.
2. Journal of European Society of Clinical Nutrition.