Kurs-Code Medi6011

Kreditpunkte 20

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)800

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)800

Bestätigt am (Datum)12.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daina Kārkliņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Noslēguma darba (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība. LU, 2006.
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. http:/www.llu.lv/getfile.php?id=39694
3. Skudra L. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei pārtikas zinātnē. Jelgava: LLU, 2004. 17 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu: humanitārās zinātnes. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. Instructions for writing Master's thesis [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2012.]. Pieejams: http://dsv.su.se/jpalme/Instructions-thesis.html

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal of Food Technology. Published by Medwell Journals. ISSN (printed): 1684-8462. ISSN (electronic): 1993-6036.
2. Journal of European Society of Clinical Nutrition.