Код курса Medi6011

Кредитные пункты 20

Общее количество часов800

Количество часов самостоятельной работы студента800

Дата утвеждения курса12.10.2011

Разработчик курса

author

Daina Kārkliņa

Учебная литературa

1. Noslēguma darba (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība. LU, 2006.
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. http:/www.llu.lv/getfile.php?id=39694
3. Skudra L. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei pārtikas zinātnē. Jelgava: LLU, 2004. 17 lpp.

Дополнительная литература

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu: humanitārās zinātnes. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. Instructions for writing Master's thesis [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2012.]. Pieejams: http://dsv.su.se/jpalme/Instructions-thesis.html

Периодика и другие источники информации

1. Journal of Food Technology. Published by Medwell Journals. ISSN (printed): 1684-8462. ISSN (electronic): 1993-6036.
2. Journal of European Society of Clinical Nutrition.