Kursa kods Medi6011

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareUzturzinātne

Kopējais stundu skaits kursā800

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits800

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daina Kārkliņa

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Uzturzinātnes maģistra darbs ir studenta veikts pētījums izvēlētajā veselības zinātnes, pārtikas zinātnes, medicīnas zinātnes, u.c. radniecīgās zinātnēs saistībā ar uzturzinātnes problemātiku, kura rezultāti apliecina sekmīgu maģistra studiju programmas apguvi un spējas radoši strādāt šajā jomā, ir izklāstīti atbilstoši zinātniskās objektivitātes, argumentācijas un ētikas prasībām labā literārā valodā un izmantojami zinātnē un praksē. Maģistra darba struktūru nosaka darba temats un tips (teorētisks vai eksperimentāls pētījums).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izstrādājot maģistra darbu, maģistranti iegūst:
• zināšanas pētnieciskā darba izstrādē un publicēšanā, pētniecības aktualitātēs veselības zinātnē, uzturzinātnē un pārtikas zinātnē,
• prasmes patstāvīgi analizēt un prezentēt pētnieciskā darba rezultātus, prezentācijas iemaņu pilnveidē,
• kompetence pētnieciskā darba izstrādē un plānojumā atbilstoši Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzturzinātnes maģistra darba prasības un izstrādes organizācija.
2 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
3 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
4 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
5 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
6 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
7 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
8 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
9 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
10 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
11 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
12 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
13 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
14 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
15 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
16 Maģistra aizstāvēšana un zinātniskā diskusija par pētījuma tēmu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un noformēts maģistra darbs, darba recenzēšana, aizstāvēšanai atļautā darba prezentācija un diskusija.

Pamatliteratūra

1. Noslēguma darba (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība. LU, 2006.
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. http:/www.llu.lv/getfile.php?id=39694
3. Skudra L. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei pārtikas zinātnē. Jelgava: LLU, 2004. 17 lpp.

Papildliteratūra

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu: humanitārās zinātnes. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. Instructions for writing Master's thesis [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2012.]. Pieejams: http://dsv.su.se/jpalme/Instructions-thesis.html

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Food Technology. Published by Medwell Journals. ISSN (printed): 1684-8462. ISSN (electronic): 1993-6036.
2. Journal of European Society of Clinical Nutrition.

Piezīmes

Starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Studiju kursa autori: Lolita Vija Neimane, RSU Rehabilitācijas fakultāte; Ida Jākobsone, LU Ķīmijas fakultāte.