Kursa kods Medi6009

Kredītpunkti 2

Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšana

Zinātnes nozareMedicīna (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa anotācija

Kurss padziļina izpratni par profilakses pamatprincipiem, profilakses programmu plānošanu un realizēšanu, arī profilakses programmu novērtēšanu primārās veselības aprūpes uzdevumiem - sabiedrības locekļu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izpratne par profilaksi, profilakses paradoksu, risku un riska izvērtēšanas iespējām.
2 Veselības sistēmas. Veselības izglītības pamatprincipi. Uzvedības maiņas teorijas.
3 Profilakses programmu plānošana, uz pierādījumiem balstītu profilakses programmu plānošana.
4 Pētījumu plānošana profilakses programmu novērtēšanai.
5 Profilakses programmu efektivitātes izvērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti praktiski izplāno programmu kādai profilaktiskai tēmai. Studiju kursu beidzot, eksāmens rakstveidā.

Pamatliteratūra

1. Nutritional status assessment. A manual for population studies. Ed. by Flaminio Fidanza, 1991.
2. The mini nutritional assessment: MAN, Nutrition in the Elderly, 1997.
3. Cameron M.E., van Staveren W.A. Manual on methods for food consumption studies. Oxford University Press, latest edition.
4. Z.Zariņš, L.Neimane. Uztura mācība. Rīga 2002.

Papildliteratūra

1. H.Kasper. Ernanhrungsmedizin und Dietik. Munchen, Jene, 2000
2. K.Mahan. Krause's Food. Nutrition & Diet therapy. Philadelphia, 2000

Periodika un citi informācijas avoti

1. Web based learning materials
2. Clinical nutrition.

Piezīmes

Priekšmets iekļauts starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne izvēles daļā 3.semestrī.