Kursa kods Medi6009

Kredītpunkti 2

Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšana

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsAtbildīgā struktūrvienība
Medicīna (nav zn)16664Pārtikas tehnoloģijas katedra

Papildliteratūra

1. H.Kasper. Ernanhrungsmedizin und Dietik. Munchen, Jene, 2000
2. K.Mahan. Krause's Food. Nutrition & Diet therapy. Philadelphia, 2000

Periodika un citi informācijas avoti

1. Web based learning materials
2. Clinical nutrition.

Piezīmes

Priekšmets iekļauts starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne izvēles daļā 3.semestrī.

Kursa anotācija

Kurss padziļina izpratni par profilakses pamatprincipiem, profilakses programmu plānošanu un realizēšanu, arī profilakses programmu novērtēšanu primārās veselības aprūpes uzdevumiem - sabiedrības locekļu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Kursa plāns

1 Izpratne par profilaksi, profilakses paradoksu, risku un riska izvērtēšanas iespējām.
2 Veselības sistēmas. Veselības izglītības pamatprincipi. Uzvedības maiņas teorijas.
3 Profilakses programmu plānošana, uz pierādījumiem balstītu profilakses programmu plānošana.
4 Pētījumu plānošana profilakses programmu novērtēšanai.
5 Profilakses programmu efektivitātes izvērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti praktiski izplāno programmu kādai profilaktiskai tēmai. Studiju kursu beidzot, eksāmens rakstveidā.

Pamatliteratūra

1. Nutritional status assessment. A manual for population studies. Ed. by Flaminio Fidanza, 1991.
2. The mini nutritional assessment: MAN, Nutrition in the Elderly, 1997.
3. Cameron M.E., van Staveren W.A. Manual on methods for food consumption studies. Oxford University Press, latest edition.
4. Z.Zariņš, L.Neimane. Uztura mācība. Rīga 2002.