Kursa kods Medi6006

Kredītpunkti 2

Aptaukošanās un tās ārstēšana

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareUzturzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Kursa apstiprinājuma datums12.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Apgūstot kursu, studenti iegūs izpratni par aptaukošanos un tās ārstēšanu. Kursa nozīmību nosaka straujais aptaukošanās pieaugums Latvijā pēdējos gados. Kursa mērķis - dot zināšanas par aptaukošanās etioloģiju, aptaukošanās klasifikāciju, metabolo sindromu, aptaukošanās ietekmi uz veselību un dzīvildzi. Īpaši kursā uzsvērta bērnu un pusaudžu aptaukošanās Latvijā. Lekcijās tiek izklāstītas aptaukošanās ārstēšanas metodes (uztura terapija, alternatīvās diētas, medikamentozā un ķirurģiskā ārstēšana), arī Latvijas Diētas ārstu asociācijas ieteikumi aptaukošanas novēršanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, studenti iegūs padziļinātu izpratni un zināšanas par aptaukošanos daudzu slimību attīstībā. Izglītības procesa rezultātā, kurss dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes, pārzinot tiešo un netiešo saistību starp aptaukošanos, kā slimību, un uzturu, izvērtēt uzturu kā riska faktoru vai veselību veicinošu faktoru. Studenti pārzinās pārtikas produktu sastāvu un to enerģētisko vērtību, ieteicamāko produktu klāstu svaru samazinošajām diētām, tiem būs izpratne par nepieciešamajām enerģijas, uzturvielu kombinācijām un fizisko aktivitāšu nozīmi liekā svara un aptaukošanas attīstībā, arī tās mazināšanā, izpratne par metabolā sindroma veidošanās mehānismiem, kompetence, kā nozīmēt mazkaloriju diētu pacientiem, sirgstošiem ar dažādām saslimšanām, izvērtēt ķermeņa tauku noteikšanas metodes un dažādu aptaukošanas veidu ārstēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Aptaukošanās, tās etioloģija un epidemioloģija.
2 1.sem.Izvērtēt galvenos aptaukošanas riskus straujajai tās izplatībai Latvijā.
3 Aptaukošanās un ar to saistītie riski.
4 Galvenās saslimšanu grupas, kurās noteicošais faktors ārstēšanai ir svara redukcija.
5 2.sem. Nostiprināt zināšanas par saslimšanām, kuru ārstēšanā uzsvars liekams uz svara redukciju.
6 Metabolais sindroms. Metabolā sindroma patoģenēze. Insulīna rezistence, tās veidi.
7 Aptaukošanās klasifikācija. Androīdais un genoīdais aptaukošanās tips.
8 3.sem.Tauku noteikšanas metodes, tauku noteikšana ar kaliperu.
9 Aptaukošanās medikamentozā un ķirurģiskā terapija.
10 Aptaukošanās medikamentozā un ķirurģiskā terapija.
11 Aptaukošanās medikamentozā un ķirurģiskā terapija.
12 Starppārbaudījums. Lekcija: Bērnu un pusaudžu aptaukošanās.
13 4.sem.Bērnu un pusaudžu aptaukošanās.
14 Bērnu un pusaudžu aptaukošanās.
15 Svara redukcijas nostiprināšanās.
16 Jo-jo efekta novēršanas pasākumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā ir plānotas lekcijas, semināri un kontroldarbi. Kredītpunktu iegūšanai ir jāpiedalās 4 diskusijās par semināru tēmām un gala pārbaudījumā-eksāmenā. Studiju kursa atzīmi veido vērtējums par diskusijām semināros (60%) un rakstveida eksāmena rezultāts (40%).

Pamatliteratūra

1. Bess H.M. Motivating people to be physically active. Champaign, IL: Human Kinetics, 2009. 200 p.
2. Bernardot D. Advanced sports nutrition. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. 341 p.
3. McKnight T.L. Obesity management in family practice. Springer, 2006. 140 p.
4. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 464 lpp.

Papildliteratūra

1. Kalorijas. Sast. aut. Kolektīvs. Rīga: Jumava, 2000. 91 lpp. Veselības bibliotēka.
91 lpp.
2. Neimane L.. Vitamīni un minerālvielas. Rīga: Jumava, 2001. 177 lpp.
3. Neimane L. Mazkaloriju virtuve. Rīga: Jumava, 2003. 143 lpp.

Piezīmes

Izvēles kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autori: RSU Rehabilitācijas fakultātes lektore Lolita Vija Neimane, lektors Andis Brēmanis, docents Zigurds Zariņš.