Код курса Medi6003

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса23.01.2012

Учебная литературa

1. Baltiņš M. Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne, 2003. 354 lpp.
2. Mozgis Dz. Ceļvedis veselības aprūpes vadībā. Rīga: Nacionālais apgāds, 2008. 359 lpp.
3. Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom. Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva: WHO, 2006. 213 p.;
[tiešsaiste] Geneva: WHO, 2006.[skatīts 03.03.2012.] Pieejams: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf
4. Oxford textbook of public health. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. 1769 p.

Дополнительная литература

1. Latvijas tautas pārskati par tautas attīstību 2008/2009. Rīga: UNDP.
2. Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds, 2009. 198 lpp.
3. Latvijas medicīnas statistikas gadagrāmata. Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata. Rīga : Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra.