Kursa kods Medi6003

Kredītpunkti 2

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības veselība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2012

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par sabiedrības veselības nozari un epidemioloģiju, to praktisko pielietojumu, saistību ar medicīnas un citām sociālo zinātņu nozarēm. Kursa laikā, studentiem ir jāiepazīst dažādas sabiedrības veselības jomas, kuras būtiski ietekmē sabiedrības veselību: vides veselība, veselības veicināšana un profilakse, dzīves kvalitātes pētījumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, studentiem būs zināšanas par sabiedrības veselības nozīmi citu sociālo zinātņu vidū, par sabiedrības veselības politiku, stratēģijām pasaulē, Eiropā un Latvijā, par galvenajām epidemioloģijas pētniecības metodēm. Studentiem būs prasmes novērtēt dažādu faktoru ietekmi uz indivīda un sabiedrības veselību, kompetence piemērotākā pētījuma dizaina un rādītāju lietošanā atkarībā no pētījumu hipotēzes un datu vākšanas un statistiskās apstrādes metožu principiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sabiedrības veselības vēsture un tās konceptuālās nostādnes.
2 Sabiedrības veselības pamatnostādnes globālā un valstu kontekstā, dažādos nacionālos līmeņos.
3 Starptautiskā sadarbība veselības aprūpes jomā.
4 Veselības veicināšana un dzīves kvalitāte. Seminārs.
5 Veselības veicināšana un dzīves kvalitāte. Seminārs.
6 Sociālā medicīna un veselības sociālās determinantes. Demogrāfiskā statistika.
7 1.starppārbaudījums. Konkrētu situāciju analīze, risinājumi.
8 Veselības aprūpe un tās organizācijas pamatprincipi. Seminārs.
9 Pacientu un ārstniecības personu tiesības un pienākumi. Seminārs.
10 Veselības aprūpes sistēmu raksturojums. Seminārs.
11 Veselības ekonomikas pamatprincipi. Seminārs.
12 Veselības aprūpes finansēšanas modeļi.
13 Veselības aprūpe Latvijā. Seminārs.
14 Veselības aprūpe Latvijā. Seminārs.
15 Dažādu Latvijas reģionu salīdzinājums, attīstības virzienu izvērtēšana. Nepieciešamo un esošo resursu izvērtējums.
16 2.starppārbaudījums. Plānošanas piemēru risināšana. Daudzatbilžu tests.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums vismaz 75%, semināru apmeklējums ir obligāts. Gala vērtējumu veido: divi starppārbaudījumi un aktīva dalība semināros - 40%, kursa darbs 5-7 lpp - 30%, eksāmens - daudzatbilžu testā 10 jautājumi un 3 praktiskie uzdevumi (incidences, prevalences un riska rādītāju aprēķins) - 30%.

Pamatliteratūra

1. Baltiņš M. Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne, 2003. 354 lpp.
2. Mozgis Dz. Ceļvedis veselības aprūpes vadībā. Rīga: Nacionālais apgāds, 2008. 359 lpp.
3. Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom. Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva: WHO, 2006. 213 p.;
[tiešsaiste] Geneva: WHO, 2006.[skatīts 03.03.2012.] Pieejams: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf
4. Oxford textbook of public health. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. 1769 p.

Papildliteratūra

1. Latvijas tautas pārskati par tautas attīstību 2008/2009. Rīga: UNDP.
2. Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds, 2009. 198 lpp.
3. Latvijas medicīnas statistikas gadagrāmata. Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata. Rīga : Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra.

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autori: Kužniece Ingrīda - LU Medicīnas fakultātes lektore; Baltiņš Māris - LU Medicīnas fakultātes profesors.