Kursa kods Medi6002

Kredītpunkti 2

Uzturzinātnes attīstības tendences

Kursa papildus materiāli Medi6002_Uzturzin_Tendences.pdf

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareUzturzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par uzturzinātni un tās prioritātēm; izprot uzturzinātnes saistību ar pārtikas rūpniecības nozari; gūst ieskatu par aktuālām problēmām un attīstības tendencēm uzturzinātnē; izprot uztura lomu indivīda veselības nodrošināšanā; veido un pamato savu viedokli par dažādiem uzturzinātnes jautājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne – par uzturzinātni, tās prioritātēm un saistību ar pārtikas rūpniecības nozari (Kontroldarbs)
Prasmes – analizēt un izvērtēt zinātnisko literatūru uzturzinātnē, pamatot vai argumentēt savu viedokli par dažādiem uztura jautājumiem. (2. praktiskais darbs)
Kompetences – izprot uztura nozīmi indivīda veselības nodrošināšanā, sasaistot to ar jaunu produktu ražošanas nepieciešamību. (1. praktiskais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzturzinātne, būtība un saistība ar citām zinātnēm. 2. Prioritāte – veselīgs uzturs. 3. Patērētājs – produkts – marketings – veselīga uztura izvēle. 4. Studentu prezentācijas par jauna produkta (par pamatu ņemot maģistra darba tēmu) izstrādes nepieciešamību no uzturzinātnes viedokļa. Diskusija. 5. Malnutrīcijas problēma pasaulē un Eiropā. 6. Aptaukošanās – izaicinājumi un risinājumi. 7. Diabēts – tendences un problēmas risinājumi. 8. Olbaltumvielu diētas, paaugstināts olbaltumvielu patēriņš – pro un contra. 9. Vegānisms kā modes tendence uzturzinātnes kontekstā. 10. Uztura jautājumu risinājumi Latvijā. Analīze. 11. Studentu prezentācijas: padziļināts zinātniskās literatūras pētījums par aktuālu problēmu uzturzinātnē pēc studenta izvēles. Diskusija. 12. Studentu prezentācijas: padziļināts zinātniskās literatūras pētījums par aktuālu problēmu uzturzinātnē pēc studenta izvēles. Diskusija. 13. Uzturs un ģenētika. 14. Personalizēts uzturs. 15. Uzturs un saslimšanas (sirds un asinsvadu, ļaundabīgie audzēji). 16. Kontroldarbs par visu kursā apgūto.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāsagatavo un mutiski jāaizstāv ar prezentāciju auditorijas priekšā divi praktiskie darbi un sekmīgi jāuzraksta viens kontroldarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbu īstenošanai ir nepieciešama piekļuve pie zinātniskajām datu bāzēm kā EBSCO, SCOPUS vai Web of Science, tiek veikta zinātnisko rakstu meklēšana, analīze un iegūto rezultātu apkopošana prezentācijā. 1. darbs paredz jauna produkta izstrādes pamatojumu no uzturzinātnes viedokļa, atklājot problemātiku. 2. darbs ir padziļināts zinātniskās literatūras pētījums par aktuālu problēmu uzturzinātnē pēc studenta izvēles.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums kursā ir ieskaite, lai to saņemtu, ir jāizstāv divi patstāvīgie darbi un sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs.

Pamatliteratūra

1. Gropper, S.S., Smith, J.L., Carr, T.P. Advanced nutrition and human metabolism. 7th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2017. -583 lpp. 2. Brown, J.E....[et al.]. Nutrition through the life cycle. 6th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. -590 lpp. 3. Analysis in Nutrition Research : principles of statistical methodology and interpretation of the results / edited by George Pouni. London: Academic Press is an imprint of Elsevier, 2018. – 391 lpp. 4. Encyclopedia of food sciences and nutrition /editor-in-chief Benjamin Caballero; editors Luiz C. Trugo, Paul M. Finglas. Amsterdam etc.: Academic Press, 2003. Vol. 1-10. 5. Essentials of human nutrition. By: Mann, Jim; Truswell, A. Stewart. Edition: 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. 2002. eBook. , Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost)

Papildliteratūra

1. Food Neophobia: behavioral and biological influences. Edited by Steve Reilly. Duxford, United Kingdom: Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2018. -399 lpp.
2. Bender, D.A. Introduction to nutrition and metabolism. 5th edition. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014. -404 lpp.
3. Oxford Handbook of Nutrition and Dietetics. By: Holdsworth, Michelle; Madden, Angela; Webster-Gandy, Joan. In: Oxford Handbooks. Oxford: OUP Oxford. 2006. eBook. , Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost)

Periodika un citi informācijas avoti

Zinātniskie raksti no zinātniskajām datu bāzēm EBSCO, SCOPUS, Web of Science

Piezīmes

Maģistra studiju programma “Pārtikas zinātne” 1. kurss