Kursa kods Medi5016

Kredītpunkti 3

Cilvēka anatomija

Zinātnes nozareMedicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Zinātnes apakšnozareAnatomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar cilvēka ķermeņa uzbūves pamatprincipiem, izmantojot gan klasiskās anatomijas metodes, pamācību pie līķa un uz mulāžām, kā arī datorapmācību pēc speciālām Eiropā un pasaulē aprobētām 2D un 3D programmām. Pastiprināta uzmanība tiks pievērsta centrālās, perifērās un veģetatīvās nervu sistēmas, asinsrites un gremošanas sistēmu apguvei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, maģistranti zinās sava organisma uzbūves pamatprincipus, atsevišķu orgānu un orgānu sistēmu uzbūvi un funkcijas, tiem būs prasmes iegūtās zināšanas tālāk izmantot studiju kursos, medicīnisku jautājumu apguvei, atsevišķu orgānu formas un funkciju vienotības un tās bioloģisko mērķtiecību izpratnei, kompetence apgūtās zināšanas pielietot savā profesionālajā darbībā, arī zināšanas sadzīvē, realizējot pareizu un veselīgu dzīvesveidu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Jēdziens par cilvēka ķermeņa uzbūves principiem.
2 Mutes dobums, uzbūve, saturs, funkcijas.
3 Rīkle, uzbūve, funkcijas.
4 Barības vads, uzbūve, funkcijas.
5 Kuņģis, daļas, uzbūve, funkcijas.
6 Tievā zarna, daļas, uzbūve un funkcijas.
7 Resnā zarna, daļas, uzbūve un funkcijas.
8 Galvenie gremošanas dziedzeri.
9 Jēdziens par nervu sistēmas uzbūvi, funkcijām.
10 Muguras smadzenes, uzbūve un funkcijas.
11 Galvas smadzenes, daļas, uzbūve un funkcijas.
12 Veģetatīvā nervu sistēma.
13 Perifērā nervu sistēma.
14 Sirds un asinsrites sistēmas vispārējs raksturojums.
15 Krūšu aorta.
16 Vēdera aorta.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Apinis P. Cilvēks: anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. Nacionālais medicīnas apgāds. Rīga: Jāņa sēta, 1998. 800 lpp.
2. Knipše G. Cilvēka anatomija.Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 86 lpp.

Papildliteratūra

1. Eglīte K. Anatomija. I daļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 126 lpp.
2. Eglīte K. Anatomija. II daļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 244 lpp.
3. Agur A.R., Dalley A.F. Grant's Atlas of Anatomy. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott, Williams&Wilkins, 2009 864 p.

Piezīmes

Izvēles kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.