Kursa kods Medi5015

Kredītpunkti 2

Uzturs un mutes veselība

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības veselība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Priekšzināšanas

Medi5002, Uzturpolitika un uzturzinātne

Medi5003, Uztures un vielmaiņas novērtēšana

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: Padziļināt izpratni par fizioloģiskiem procesiem mutes dobumā un to saistību ar gremošanas traktu, mutes kā viena no nozīmīgākā kuņģa zarnu trakta sastāvdaļas nozīmi barības uzņemšanā, gremošanas un uzsūkšanās procesā. Pilnveidot studentu zināšanas un prasmes par uztura lomu mutes veselības nodrošināšanā, pamatot uzturvielu, mikronutrientu deficīta agrīnās atklāšanas iespējas mutes dobumā, lai savlaicīgi atklātu un novērstu malnutrīcijas risku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izpratīs uztura un mutes veselības savstarpējo saistību, ka uzturs un tā atsevišķās sastāvdaļas var kā pozitīvi tā negatīvi ietekmēt mutes veselību, kā arī kā zinās kā samazināt atsevišķo uztura komponentu negatīvo ietekmi uz mutes dobumu klīniskajā praksē. Studenti būs apguvuši pamatzināšanas un prasmes uzturvielu, mikrouzturvielu deficīta agrīnās atklāšanas iespējas mutes dobumā, dzeramo enterālo ēdināšanas maisījumu un zondes enterālās ēdināšanas izmantošanā pacientiem, kuriem ir traucēta normāla uztura uzņemšana caur muti (žokļu lūzums, mutes vēža pacienti, u.c.). Tiks padziļinātā izpratne un gūta kompetence par profesionālām ar uzturu un mutes veselību saistītām likumskarībām, un to izmantošanu zinātniskos pētījumos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Funkcionālā mutes bioloģija un fizioloģija. Mutes audu veselību ietekmējošie faktori. [L].
2 Funkcionālā mutes bioloģija un fizioloģija. Mutes audu veselību ietekmējošie faktori. [L, sem.].
3 Zobu un mutes dobuma kaulaudu audu mineralizācijas procesi un mehānismi [L].
4 Uzturs un periodonta saslimšanas, mutes gļotādas slimības. Uzturs un orālā medicīna [L].
5 Uzturs un periodonta saslimšanas, mutes gļotādas slimības. Uzturs un orālā medicīna [L].
6 Slimību un blakus faktoru izsauktie uzturvielu deficīti un izpausmes mutes dobumā.[L].
7 Vitamīnu, minerālvielu un mikroelementu nozīme metabolismā dažādos patoloģiskos stāvokļos. [L].
8 Vitamīnu, minerālvielu un mikroelementu nozīme metabolismā dažādos patoloģiskos stāvokļos [L].
9 Uzturs un galvas un kakla rajona ļaundabīgo audzēju rašanos sekmējošie faktori un profilakse [L].
10 Vitamīnu, minerālvielu un mikroelementu nozīme metabolismā dažādos patoloģiskos stāvokļos [L].
11 Uzturs un galvas un kakla rajona ļaundabīgo audzēju rašanos sekmējošie faktori un profilakse [L].
12 Uzturs un galvas un kakla rajona ļaundabīgo audzēju rašanos sekmējošie faktori un profilakse [L].
13 Dzeramo enterālo ēdināšanas maisījumu un zondes enterālās ēdināšanas izmantošana pacientiem [L].
14 Dzeramo enterālo ēdināšanas maisījumu un zondes enterālās ēdināšanas izmantošana pacientiem [L].
15 Uztura produktu komponentu izmantošana mutes dobuma audu veselības nodrošināšanā [L].
16 Uz pierādījumiem balstītu pētījumu par uzturu un mutes veselību analīze [L].

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju, semināru apmeklējums ir obligāts. Kursa laikā ir plānoti 4 semināri. Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda kontroldarbi aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido darbu izpilde semināros (50%), eksāmena (testa veidā) rezultāts (50%). Eksāmens. 2.semestrī.

Pamatliteratūra

1. Selga G. Enterālā ēdināšana. Jūrmala: GSE, 2009. 320 lpp.
2. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2009. 464 lpp.
3. Nutrition and Oral Medicine. Edited by: Riva Touger-Decker, David Sirois, Connie Mobley. [tiešsaiste] New Jersey: Humana Press, 2004. 391 p. www.researchgate.net/...Nutrition_and_Oral.../e0b4952bc7242aa29c.pdf
4. Carole A. Palmer. Diet and Nutrition in Oral Health. Upper Saddle River, N.J. : Pearson /Prentice Hall, 2006. 496 p.

Papildliteratūra

1. The public health bush book : a resource for working in community settings in the Northern Territory. [tiešsaiste] Territory Health Services, 2007. 339 p. Pieejams: http://health.nt.gov.au/library/scripts/objectifyMedia.aspx?file=pdf/65/41.pdf&siteID=1&str_title=Bushbook%20Volume%201.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Clinical Nutrition. Journal of European Society of clinical nutrition. ISSN: 0261-5614
2. NUTRITION. The international journal of applied and basic nutritional sciences. ISSN: 0899-9007

Piezīmes

Obligātais kurss maģistra studiju programmas "Uzturzinātne" pilna laika studijās.
Studiju kursa autors: Guntars Selga, RSU Stomatoloģijas fakultātes docents.