Kursa kods Medi5013

Kredītpunkti 2

Uzturs gados veciem cilvēkiem

Zinātnes nozareMedicīna (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kurss aplūko uztura ietekmi uz vecu cilvēku veselības stāvokli, izmaiņas organisma novecošanas procesā ietekmē ēšanas paradumus, barības vielu uzsūkšanos, metabolismu audos. Tiek apskatītas biežākās ar uzturu saistītās problēmas veciem cilvēkiem, olbaltumvielu nepietiekamība - malnutricija, ar vitamīnu un minerālvielu deficītu saistītie stāvokļi, adipozitāte. Obstipācijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ar novecošanos saistītās izmaiņas cilvēka organismā
2 Uztura īpatnības veciem cilvēkiem, to noteicošie faktori
3 Uztura novērtēšanas kritēriji veciem cilvēkiem
4 Ar nepietiekošu uzturu saistītās problēmas veciem cilvēkiem, olbaltumvielu nepietiekamība- malnutrija
5 Vitamīnu un minerālvielu nepietiekamība.
6 Osteoproze. Kalcija un D vitamīna loma slimības patoģenēzē un terapijā
7 Hroniskie aizcietējumi
8 Adipozitāte
9 Farmokoterapija un uzturs
10 Ar vecumu saistīto hronisko slimību un uztura mijiedarbība
11 Refrāts

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kredītpunktu iegūšanas nosacījumi: ieskaitīti 3 kontroldarbi. Pārbaudījuma veids - rakstisks eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Principles of geniatric medicine&gerontology, 5th edit., 2003
2. The Merck Manual of Geritrics. Second edit., 1995. 1518 p.
3. The Merck Manual of Gerirtrics. Third edit. 2000, 1507 p.
4. H.J.Holtmeier Ernanhrung des alternden menschen. 1979, Stutgrat, Theeme, 1979, 167 p.

Papildliteratūra

1. McGel, M.Jensen Nutrition in the elderly J.Clin Gastroenterol, 30: 372, 2000
2. M.E.Shils, .A.Olson Modern nutrtion in health and diseases New York,1994
3. Roberts S.B., Fuss P. Control of food intake on older men, JAMA, 272: 1601, 1994

Periodika un citi informācijas avoti

1. The British Journal of Nutrition
2. Food and nutrition bulletin
3. European Journal of Nutrition

Piezīmes

Priekšmets iekļauts starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne obligātajā daļā 2.semestrī.