Kurs-Code Medi5012

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)06.02.2013

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Teibe O. Bioloģiskā statistika. Rīga: LUAkadēmiskais apgāds, 2007. 156 lpp.
2. Krastiņš O. Statistika Mācību līdzeklis Rīga:LR Centrālās statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
4. Ievads pētniecībā: stratēģija, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Krastiņš O. Ekonometrija. Mācību līdzeklis augstskolām. Rīga: LR centrālās statistikas pārvalde, 2003. 207 lpp.
2. Altman D. Practical statistics for medical research. Boca Raton:Chapman&Hall, 1999. 612p.
3. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi, 2000. 356 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas statistikas gadagrāmata.