Kursa kods Medi5008

Kredītpunkti 2

Uzturs slimību profilaksē

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareUzturzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Kursa apstiprinājuma datums12.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis: palīdzēt praktiski saprast un apgūt veselīga uztura ieteikumus un ieteicamās uzturvielu devas, kas izstrādātas pamatojoties uz PVO dokumentiem, saprast un izvērtēt uztura nozīmi slimību profilaksē. Kursa uzdevumi: dot zināšanas par neinfekciozajām slimībām, pārsvarā hroniska rakstura, kas mūsdienās ir galvenais saslimšanas un mirstības cēlonis. Nepareiza uztura izvēle ir viens no šo slimību riska faktoriem. Dot izpratni par uztura terapiju jeb diētām gan no vēsturiskā aspekta, gan mūsdienu viedokļa, populārākajām diētām un uztura ieteikumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, studenti iegūst padziļinātu izpratni un zināšanas par dažādu slimību profilaksi un to ārstēšanu ar uzturu. Izglītības procesa rezultātā, kurss dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes: pārzināt tiešo un netiešo saistību starp slimībām un uzturu, izvērtēt uzturu kā veselību veicinošu faktoru. Kursa apguves rezultātā, studenti iegūs kompetenci par 13 dažādu slimību grupu un slimību patoģenēzi un to saistību ar uzturu, diētu izstrādāšanā un to nozīmēšanā pacientiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Diētas, kas izstrādātas un darbojās LV, to salīdzinājums ar Eiropas valstu praksi.
2 1.sem. Praktisko iemaņu nostiprināšana, sastādot diētas konkrētai saslimšanai.
3 Veselīga uztura ieteikumi Latvijas pieaugušajiem, bērniem un gados veciem cilvēkiem.
4 2.sem. Izveidot sabalansētu ēdienkarti veselam pieaugušajam un bērnam.
5 Vienas dienas ēdienkartes sastādīšana.
6 3.sem. Praktisko iemaņu nostiprināšana, sastādot ēdienkarti veselam cilvēkam un pacientam ar noteiktu saslimšanu.
7 Dažādu diētu salīdzinājums.
8 Diētas, kas tiek pielietotas liekā svara un aptaukošanās samazināšanai.
9 4.sem. Piemēri, kā izveidot ēdienkarti pacientiem ar aptaukošanos.
10 Veģetārisms, citas nekārtnās diētas.
11 Nekārtno diētu izvērtējums. Pozitīvie un negatīvie aspekti tajās.
12 Starppārbaudījums. Lekcija: Uzturs dažādu slimību profilaksē.
13 Uzturs dažādu slimību profilaksē.
14 Uzturs dažādu slimību profilaksē.
15 Nostiprināt izpratni par galvenajiem principiem, kādi ievērojami slimību profilaksē biežāk sastopamajās saslimšanās.
16 Kontroljautājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā ir plānotas lekcijas, semināri un kontroldarbi. Kredītpunktu iegūšanai ir jāpiedalās 5 semināros un gala pārbaudījumā-eksāmenā. Studiju kursa atzīmi veido piedalīšanās semināros (60%) un rakstveida eksāmena rezultāts (40%).

Pamatliteratūra

1. Champe P.C. Lippincott's illustrated reviews: biochemistry. Philadelphia, Lippincott: Williams&Wilkins, 2005. 534 p.
2. Caballero B. Encyclopedia of human nutrition. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005. 140 p.
3. McKnight T.L. Obesity management in family practice. Springer, 2006.140 p.
4. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 464 lpp.

Papildliteratūra

1. Veselības bibliotēka "Kalorijas", Rīga: Jumava, 2000. Kalorijas.Sast. aut. Kolektīvs. Rīga: Jumava, 2000. 91 lpp. Veselības bibliotēka.
2. Neimane L. Vitamīni un minerālvielas. Rīga: Jumava, 2001. 177 lpp.

Piezīmes

Izvēles kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autore - RSU Rehabilitācijas fakultātes lektore Lolita Vija Neimane.