Kursa kods Medi5003

Kredītpunkti 2

Uztures un vielmaiņas novērtēšana

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareUzturzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt uztura un vielmaiņas novērtēšanas metodes, ietverot antropometrijas un ķermeņa kompozīcijas novērtēšanu, un izprast to lomu cilvēka augšanas procesā un dzīvības procesu nodrošināšanā visos vecuma posmos. Kursa uzdevumi sniegt zināšanas par uztura un vielmaiņas novērtēšanas metodēm, to nozīmi uzturvielu mikronutrientu deficīta agrīnā diagnosticēšanā, kas ļauj savlaicīgi atklāt un novērst malnutrīcijas vai uzturvielu toksicitātes (parāk liela daudzuma uzņemšanas) risku; apgūt enerģijas līdzsvara nodrošināšanas pamatprincipus un izprast tā izmaiņu nozīmi slimību attīstībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par mūsdienīgām uztura un vielmaiņas novērtēšanas metodēm, izpratni par uztura izvērtēšanas īpatnībām dažādu vecumu grupu cilvēkiem, ietverot ambulatoros un stacionāros pacientus. Studentiem ir zināšanas un prasmes par profesionālām ar uzturu saistītām izmeklēšanas metodēm, kompetence uztura un vielmaiņas novērtēšanas metožu pielietošanā un iegūto rezultātu izmantošanā zinātniskajos pētījumos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uztures un vielu maiņas novērtēšanas nozīme. Uztura vadlīnijas, uzturproduktu marķējuma novērtēšana.
2 Malnutrīcijas definēšanas pamatprincipi. Malnutrīcijas patoģenēze un nozīme ārstēšanas procesā.
3 Monitorings, novērtēšana un klīniskie pētījumi uztura jomā. Laboratoriskās uztura un vielu maiņas novērtēšanas metodes.
4 Nutricionālais skrīnings, tā nozīme klīniskajā praksē. Uztura monitoringa metodes, zinātniskie pētījumi.
5 1.sem. Nutricionālais skrīnings, izmantojot dažādus novērtēšanas instrumentus (MNA, SGA, MUST, u.c.)
6 Uztura uzņemšanas novērtēšanas metodes , ticamība un atkārtojamība uztura pētījumos.
7 Datorizētās uzņemto uzturvielu analīzes sistēmas, tehnika un stratēģija.
8 2.sem. Individuālā uzņemtā uztura novērtēšana un datorizētā uzturvielu analīze.
9 Medicīniskā uztura nodrošinājuma izvērtēšana, nutricionālā diagnoze. Ārstu izglītība uztura jautājumos.
10 Medicīniskā uztura nodrošinājuma izvērtēšana, enerģijas un uzturvielu uzņemšanas ģenētika, izvērtēšanas dokumentācija.
11 Laboratoriskā uztura un vielu maiņas novērtēšanas metodes, to novērtēšanas nepieciešamība un pielietojums.
12 Ķermeņa kompozīcijas novērtēšanas metodes.
13 Enerģijas metabolisms. Metabolisma novērtēšana pacientiem ar aptaukošanos. Enerģijas novērtēšana un fiziskās aktivitāte.
14 Apkārtējās vides ietekme uz uztura uzņemšanu un novērtēšana (porciju lielums, uztura enerģijas avoti).
15 Psiholoģiskie testi, kurus izmanto uztura pētījumos.
16 3.sem. Uz pierādījumiem balstītu uztura pētījuma analīze. Pētījuma analīze un prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. kursa laikā ir plānoti 2 semināri un 1 praktisko darbu nodarbība. Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda 2 kontroldarbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido kontroldarbu rezultāti semestra laikā 20%, 3 dienu uztura analīze (20%), zinātniskās publikācijas analīze un prezentācija (20%), eksāmena (testa veidā) rezultāts (40%).

Pamatliteratūra

1. Selga G. Enterālā ēdināšana. Jūrmala: GSE, 2009. 320 lpp.
2. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 464 lpp.
3. Handbook of nutrition and food. Berdanier C.D. (ed.) Part 5. Human nutritional status assessment., 2002, p.339-800 datubāzē CRCnrtBase Pieejams: http://www.crcnetbase.com/doi/book/10.1201/9781420038392

Papildliteratūra

1. Clinical Nutrition. The official journal of ESPEN, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Published by Elsevier Science. ISSN: 0261-5614.
2. Nutrition Journal. Published by BioMed Central. ISSN: 1475-2891. Pieejams: http://nutritionj.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of European Society of Clinical Nutrition. Clinical Nutrition. The official journal of ESPEN, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Published by Elsevier Science. ISSN: 0261-5614.
2. The International Journal of Applied and Basic Nutritional Sciences.

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autore - RSU Rehabilitācijas fakultātes lektore Lolita Vija Neimane.