Kursa kods Medi5002

Kredītpunkti 2

Uzturpolitika un uzturzinātne

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareUzturzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums06.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības vispārsaistošajiem tiesību aktiem, kas reglamentē pārtikas un uztura jomu Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī sniegt jaunas atziņas par uzturu. Studiju kursā tiek apskatīta Latvijas un ES tiesību aktu hierarhija un reglamentējošās jomas, valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju loma veselīga uztura pieejamības nodrošināšanai Latvijas iedzīvotājiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, studenti iegūst zināšanas par uzturzinātnes vēsturi, nozīmīgākajiem uzturzinātnes virzītājiem un sasniegumiem, uzturzinātnes attīstības iespējām un virzieniem nākotnē, izpratni par valsts pārvaldi, tiesisko aktu regulējumu Latvijā un Eiropas Savienībā uztura jomā, izglītības nozīmi uzturpolitikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Kursa apguves rezultātā, studenti iegūs kompetence novērtēt pārtikas produktu atbilstību normatīvo aktu un veselīga uztura ieteikumu prasībām, rīkoties ar normatīvo, tiesību aktu datu bāzēm interneta vidē, atrast nepieciešamo informāciju par pārtikas produktu un to sastāvdaļām datu bāzēs, izvērtēt uzturzinātnes jomā pieteiktos pētniecības projektus, pārzināt uzturzinātnes vēsturi un attīstības iespējas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Galvenie tiesību akti, kas reglamentē uztura jomu Latvijā.
2 Sabiedrības veselības indikatori un kritēriji.
3 Pārtikas produktu marķējums.
4 Uzturzinātne Latvijā. Latvijas, Eiropas Savienības un nevalstisko organizāciju finansējums uzturzinātnes attīstībai.
5 Izglītības sistēma Latvijā un Eiropas Savienībā.
6 Komunikatīvo līdzekļu izvēle dažādām mērķauditorijām.
7 Veselīga uztura ieteikumi.
8 Pārtikas aprites uzraudzība un kontrole. Administratīvo pārkāpumu kodekss.
9 Reklāma, tās nozīme patērētāju izvēlē.
10 Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas. Galvenās uztura sastāvdaļas un enerģijas maiņa.
11 Ogļhidrāti, balastvielas, lipīdi un olbaltumvielas.
12 Vitamīni. Uzturvielu loma slimību profilaksē.
13 1.sem. Pārtikas produktu marķējums.
14 1.prakt.darbs. Veselīga uztura ieteikumu analīze.
15 2.sem. Galvenās uztura sastāvdaļas un enerģijas maiņa.
16 3.sem. Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekcijās un semināros apgūto vielu vērtē pēc starppārbaudījumu rezultāta - rakstiska testa (50%) un kursa noslēguma pārbaudījuma - rakstisks eksāmens (50%).

Pamatliteratūra

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija "Latvija 2030". 2.sadaļa Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā"noteiktais ilgtermiņa rīcības virziens - veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība[tiešsaiste]. [Skatīts 25.02.2013.].Pieejams: http://www.latvija2030.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf
2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns. 6.1. sadaļa "Veselīgs cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā". Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=139505
3. Eiropas Komisijas Baltā grāmata "Kopā par veselību. ES stratēģiskā pieeja 2008.-2013.gadam (14689/2007)[tiešsaiste]. [Skatīts 25.02.2013.].Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:009E:0056:0064:LV:PDF
4. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 464 lpp.

Papildliteratūra

1. Catlaks G., Ikstens J. Politika un tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 214 lpp.
2. Internationalhealthregulation. World Health Organisation. Geneva. 2006. [tiešsaiste]. [Skatīts 25.02.2013.].Pieejams: http://www.who.int/ihr/9789241596664/en/index.html

Periodika un citi informācijas avoti

1.Latvijas Republikas Satversme[tiešsaiste]. [Skatīts 25.02.2013.].Pieejams:www.saeima.lv/likumdošana/likumdošana_satversme
2. Foodsafety. Chemical risks infood [tiešsaiste] [Skatīts 25.02.2013.].Pieejams:http://www.who.int/ipcs/food/jecfa/en/
3.Latvijas Republikas Veselības ministrija[tiešsaiste]. [Skatīts 25.02.2013.].Pieejams:http://www.vm.gov.lv/index.php?id=1988&top=117

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autori: Zigurds Zariņš, RSU Rehabilitācijas fakultātes docents
Guntars Selga, RSU Rehabilitācijas fakultātes docents