Kursa kods Medi5001

Kredītpunkti 2

Cilvēka anatomija

Zinātnes nozareMedicīna (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits26

Kursa apstiprinājuma datums04.12.2017

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par cilvēka organisma kā vienota vesela uzbūvi, attīstību un funkcijām, izmantojot gan tradicionālās, gan mūsdienu anatomijas pētīšanas metodes, t.sk. datorapmācību pēc speciālām Eiropā un pasaulē aprobētām programmām. Kursa uzdevums ir radīt mūsdienu jaunākajiem sasniegumiem atbilstošu priekšstatu par gremošanas, sirds un asinsrites, elpošanas un izvadorgānu sistēmas uzbūves un funkciju galvenajām likumsakarībām. Īpaša vērība veltīta centrālās, perifēriskās un veģetatīvās nervu sistēmas uzbūvei un funkcijām kā visu iekšo orgānu regulējošai sistēmai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: zina ķermeņa uzbūves vispārīgās likumsakarības un iegūst izpratni par cilvēka gremošanas, sirds un asinsrites, elpošanas, izvadorgānu un nervu sistēmas uzbūvi un funkcijām.
• Prasmes: prot parādīt anatomiskās struktūras – iekšējo orgānu topogrāfiju: novietojumu, daļas, dažādu iekšējo orgānu savstarpējās attiecības.
• Kompetence: spēj analizēt anatomisko struktūru uzbūvi saistībā ar funkciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Gremošanas orgānu sistēma I (L, prakt.d.).
2 Gremošanas orgānu sistēma I (L, prakt.d.).
3 Gremošanas orgānu sistēma II (Prak.d.).
4 Sirds un asinsrites sistēma I (L, prak.d.).
5 Sirds un asinsrites sistēma I (L, prak.d.).
6 Sirds un asinsrites sistēma II (Prakt.d.).
7 Elpošanas orgānu sistēma (Prak.d.).
8 Izvadorgānu sistēma (Prak.d.).
9 Centrālā nervu sistēma I (L, prak.d.).
10 Centrālā nervu sistēma I (L, prak.d.).
11 Centrālā nervu sistēma II (Prak.d.).
12 Perifēriskā nervu sistēma (Prak.d.).
13 Perifēriskā nervu sistēma (Prak.d.).
14 Veģetatīvā nervu sistēma (Prak.d.).
15 Veģetatīvā nervu sistēma (Prak.d.).
16 Veģetatīvā nervu sistēma (Prak.d.).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa semestra vērtējumu veido 3 starppārbaudījumi ( testi, prezentācija) -50% un eksāmens (kombinēts) - 50%.

Pamatliteratūra

1. Knipše G. Cilvēka anatomija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 85 lpp.
2. Atlas of Human Anatomy. Internal organs. Elsevier GmbH, Munich, 2011.
3. Platzer W. Internal organs. Vol. 2. New York, 2004.

Papildliteratūra

1. Hall-Craggs E.C.B. Anatomy as basis for Clinical medicine. Baltimore-Munich, 1990.
2. Rice J. Medical terminology with Human Anatomy. Connecticut/San Moteo, California, 1991.
3. Grant’s Atlas of Anatomy. W. Lippincott. Philadelphia, 1999.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.bu.edu/anatomy/mli_mainoo.htm-4k
2. www.med.uiuc.edu/anat/large/atlas

Piezīmes

Izvēles kurss kopīgās maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.

Kursa autore: Gundega Knipše, LU Medicīnas fakultātes profesore.