Kursa kods Mate4029

Kredītpunkti 1

Matemātika III-2

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MatemātikaDiferenciālvienādojumi1641221/03/2018Matemātikas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Svetlana Atslēga

Matemātikas doktors

Papildliteratūra

1. Siliņa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006, 367 lpp.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts tādu matemātisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanai, kas nepieciešami turpmāko speciālo priekšmetu studēšanai. Kursā tiek apgūti vienkāršākie pirmās un otrās kārtas diferenciālvienādojumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par diferenciālvienādojumiem;
• prasmes atrisināt pirmās un otrās kārtas diferenciālvienādojumus;
• kompetence: matemātiskās domāšanas, matemātikas zīmju valodas lietošanas, problēmrisināšanas, spriešanas, modelēšanas, lietot matemātiskos rīkus, kā arī komunikācijas.

Kursa plāns

1 Parasto diferenciālvienādojumu pamatjēdzieni.
2 Parasto diferenciālvienādojumu pamatjēdzieni.
3 Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgajiem.
4 Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgajiem.
5 Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgajiem.
6 Lineāri pirmās kārtas diferenciālvienādojumi.
7 Lineāri pirmās kārtas diferenciālvienādojumi.
8 Lineāri pirmās kārtas diferenciālvienādojumi.
9 Otrās kārtas diferenciālvienādojumi.
10 Diferenciālvienādojumu kārtas pazemināšana.
11 Diferenciālvienādojumu kārtas pazemināšana.
12 Lineāri homogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.
13 Lineāri homogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.
14 Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.
15 Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.
16 Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotai ieskaitei

Pamatliteratūra

1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika II daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 527 lpp.
2. Volodko I. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 396 lpp.
3. Bože Dz., Biezā L., Siliņa B., Strence A. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 331 lpp.