Code du cours Mate4011

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours19.10.2011

Auteur du cours

author

Svetlana Atslēga

Manuels

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Mācību līdzeklis. 2. Izdevums. Rīga: Datorzinību Centrs, 2006. 364 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 268 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Grīnglazs L., Kopitovs J. Matemātiskā statistika: Ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai: Mācību līdzeklis. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstkola, 2003. 310 lpp.
2. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. / Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.