Код курса Mate4011

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса19.10.2011

Разработчик курса

author

Svetlana Atslēga

Учебная литературa

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Mācību līdzeklis. 2. Izdevums. Rīga: Datorzinību Centrs, 2006. 364 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 268 lpp.

Дополнительная литература

1. Grīnglazs L., Kopitovs J. Matemātiskā statistika: Ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai: Mācību līdzeklis. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstkola, 2003. 310 lpp.
2. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. / Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.