Kursa kods Mate4009

Kredītpunkti 1.50

Operāciju pētīšanas metodes

Zinātnes nozareMatemātika

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jeļena Koroļova

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar operāciju pētīšanas metodēm vadības lēmumu pieņemšanai, iegūst praktiskās iemaņas matemātiskajā modelēšanā un darbā ar grafisku lineārās programmēšanas lietotni GLP, izklājlapu lietotnes MS Excel optimizācijas līdzekli Solver, projektu plānošanu un kontroli ar kritiska ceļa metodi (CPM) un lietotni MS Office Project, kā arī Hierarhiju analīzes metodi (AHP).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas par datorizētām, kvantitatīvām metodēm vadības lēmumu plānošanai un pieņemšanai; prasmes izveidot matemātiskus modeļus operāciju izpētei un matemātiski pamatotai vadības lēmumu pieņemšanai, pielietojot GLP, MS Excel un MS Project lietotnes, kā arī CPM un AHP metodes; kompetences - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes ekonomisko sistēmu resursu optimālas izmantošanas plānošanai, pielietojot informācijas tehnoloģijas un ievērojot vispārpieņemtos vides saglabāšanas principus .

Kursa saturs(kalendārs)

1 Operāciju pētīšana, ka lēmumu pieņemšanas metožu pielietojums meža pārvaldes sistēmu izpētei.
2 Lineārā programmēšana (LP) ar GLP un MS Excel Solver.
3 Integrā lineārā programmēšana.
4 Lineārās programmēšanas speciālie uzdevumi.
5 Cilvēkresursu un objektu izvietošanas optimizācija.
6 Tīkla modeļi un to elementi procesu vai projektu vadīšanai. CPM un PERT metodes LP tīklos.
7 Iepazīšanās ar projektu vai procesu plānošanas lietotni MS Office Project.
8 Hierarhiju analīzes (The Analytic Hierarchy Process) metode meža inženierzinātņu problēmu risināšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1. kontroldarbs (LP) 40 %, 2. kontroldarbs (LP tīklos) 30 % un mājas darbs (AHP) 30 %. Atkārtoti ieskaite notiek rakstiski un satura ziņā atbilst semestra kumulatīva vērtējuma prasībām. Kontroldarbus var rakstīt vienu reizi un tikai norādītā laikā.

Pamatliteratūra

1. Koroļova J. Lekciju konspekti, laboratorijas darbu uzdevumi un papildmateriāli. http://estudijas.llu.lv
2. Frolova L. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā. Rīga: Izglītības soļi, 2005. 438 lpp.
3. Moore J.H., Weatherford L.R. Decision modelling with Microsoft Excel. Prentice Hall, 2001. 1020 p.
4. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. Москва, Дрофа, 2004. 315 с.

Papildliteratūra

1. Peļņa M., Gulbe M. Optimizācijas uzdevumi ekonomikā. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 160 lpp.
2. Praude V., Beļcikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 541 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. E-žurnāls Operation Research. [tiešsaiste]. Research Society of America ISSN 0030-364X [skatīts 21.11.2011.] Pieejams: http://or.journal.informs.org/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Mežinženieris.