Kurs-Code Mate2019

Kreditpunkte 3.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)140

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)84

Bestätigt am (Datum)19.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Liene Strupule

author

Ilze Jēgere

Ersetzte Kurs

Mate1001 [GMAT1001]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp.
2. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā./ Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Brūvere S., Rukmane V. Mācību līdzeklis augstākajā matemātikā LLU inženierzinātņu specialitāšu studijām I daļa. Jelgava: LLU, 2008 2002. 96 lpp.
2. Jēgere I., Baumanis A. Patstāvīgā darba uzdevumi Uzdevumi patstāvīgam darbam matemātikā. Matemātika I, Matemātika II. Jelgava: LLU, 2003 2000. 51 lpp.
3. Siliņa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 367 lpp.