Код курса Mate2019

Кредитные пункты 3.50

Общее количество часов140

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента84

Дата утвеждения курса19.10.2011

Разработчики курса

author

Liene Strupule

author

Ilze Jēgere

Предыдущая версия курса

Mate1001 [GMAT1001]

Учебная литературa

1. Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp.
2. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā./ Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.

Дополнительная литература

1. Brūvere S., Rukmane V. Mācību līdzeklis augstākajā matemātikā LLU inženierzinātņu specialitāšu studijām I daļa. Jelgava: LLU, 2008 2002. 96 lpp.
2. Jēgere I., Baumanis A. Patstāvīgā darba uzdevumi Uzdevumi patstāvīgam darbam matemātikā. Matemātika I, Matemātika II. Jelgava: LLU, 2003 2000. 51 lpp.
3. Siliņa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 367 lpp.