Kursa kods MašZP014

Kredītpunkti 10

Inženierdarbs ražošanā

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMašīnbūves tehnoloģija29/01/2013Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Valdis Kleinbergs

Inženierzinātņu maģistrs

Periodika un citi informācijas avoti

1. Diensa bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Ražošanas prakses nepilna laika studijās Mašīnu projektēšanas un ražošanas studiju programmā

Kursa anotācija

Prakses laikā praktikanti uzņēmumā iepazīstas ar ražošanas tehnoloģijām, ar tehnoloģiskām sistēmām, ar apstrādes precizitātes nodrošināšanas paņēmieniem, sagatavju izvēles principiem, uzlaižu aprēķiniem, tehnoloģisko procesu projektēšanu; izvēlas tēmu un sagatavo materiālus bakalaura darbam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: ražošanas praksē students apgūst uzņēmuma inženiera tehnologa un konstruktora darbus, iepazīst vadības struktūru un ražošanas procesu sagatavošanu.
• Prasmes: prot izstrādāt detaļas izgatavošanas tehnoloģiju, detaļu un mehānismu konstruēšanu, montāžas tehnoloģijas izstrādi, prot veikt ražošanas procesa ekonomiskos aprēķinus.
• Kompetence: beidzot ražošanas praksi students ir spējīgs veikt tehnoloģisko procesu analīzi, konstruktora dokumentācijas analīzi, mehānismu montāžas tehnoloģijas izvēli, veikt uzņēmuma ražošanas procesa pilnveidošanu un inženierekonomiskos aprēķinus.

Kursa plāns

1 Iepazīšanās ar uzņēmuma administrāciju un prakses vadītāju.
2 Ražošanas organizācijas iepazīšana.
3 Ražošanas sagatavošanas plānošana
4 Sagādes daļas funkcijas
5 Galvenā konstruktora nodaļas uzdevumi
6 Konstruktoru dokumentācijas plūsma
7 Programnodrošinājums
8 Galvenā tehnologa nodaļas uzdevumi
9 Tehnoloģiskās dokumentācijas aprite
10 Tehnoloģisko procesu izstrāde
11 Tehniskās uzraudzības organizācija
12 Darba drošība uzņēmumā
13 Vides aizsardzības organizācija
14 Bakalaura darba tēmas izvēle
15 Materiālu apkopošana
16 Prakses pārskata sagatavošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānostrādā ražojošā uzņēmumā uzdotais laika apjoms.
Pilnā apjomā jāizpilda prakses programma.
Jāsagatavo un savlaicīgi sekmīgi jāaizstāv prakses atskaite.
Pārbaudes forma ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Tschatsch Heinz . Applied Machining Technology. Germany. Dresden. 2009. 370 p.
3. Steel A Handbook for Materials Research and Engineering. Vol.2. Fundamentals. Berlin etc. : Springer ; Verlag Stahleisen. 1993. 839 p.