Kursa kods MašZP010

Kredītpunkti 5

Ražošanas tehnoloģiskā prakse

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMašīnbūves tehnoloģija20/09/2011Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Inženierzinātņu doktors lauksaimniecībā

Papildliteratūra

1. Steel A Handbook for Materials Research and Engineering. Volume 1. – Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen, 1992. pp.737.
2. Steel A. Handbook for Materials Research and Engineering. Volume 2. – Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen, 1993. pp.839

Piezīmes

Obligāta prakse ”Mašīnu projektēšanas un ražošanas” specialitātes studentiem. Pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Ražošanas tehnoloģiskās prakses laikā studenti iepazīstas ar mašīnbūves vai metālapstrādes uzņēmuma CNC darbmašīnu tehniskajiem parametriem, uzbūvi, aprīkojumu, instrumentiem, CNC vadības sistēmu kontroli. Kā arī iepazīstas ar ražojamo produkciju, tehnoloģiskajiem procesiem, CNC vadības sistēmu kontroli un izmēru precizitātes nodrošināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: CNC darbamašīnu tehniskajos parametros, uzbūvē un aprīkojumā.
Prasmes: novērtēt darbmašīnu tehniskos parametrus, uzbūvi, nepieciešamos darba instrumentus un pielietošanas iespējas.
Kompetences: izvēlēties un pamatot ražošanas darbmašīnu atbilstību ražošanas apstākļiem un produkcijas apjomam.

Kursa plāns

1 Iepazīties ar uzņēmuma administrāciju, pārvaldes struktūru, ražotās produkcijas sortimentu;
2 Iepazīšanās ar iekārtām, tehnoloģisko aprīkojumu, darba organizāciju;
3 Iepazīšanās ar darbmašīnu uzstādīšanas, iestatīšanas un tehniskās uzraudzības tehnoloģijām;
4 Iepazīšanās ar CNC darbmašīnu tehniskajiem parametriem, uzbūvi, aprīkojumu, instrumentiem;
5 Iepazīšanās ar ražojamo produkciju, tehnoloģiskajiem procesiem, CNC vadības sistēmu kontroli;
6 Asistēšana CNC darbmašīnas operatoram un tehnologam, ražošanas sagatavošanas un detaļu izgatavošanas procesā;
7 Iepazīšanās ar kvalitātes vadību darba vietā un tehnoloģisko procesu norises gaitā;
8 Iepazīšanās ar tehnoloģisko dokumentāciju un tās kustību uzņēmumā;
9 Iepazīšanās ar projektēšanas darbu norisi uzņēmumā;
10 Speciālās literatūras un uzņēmuma normatīvo dokumentu studijas; prakses atskaites materiālu sagatavošana;
11 Izvēlēties nākamo specialitāti;
12 Noformēt prakses pārskatu kā individuālu inženierdarbu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses beigās studenti sagatavo pārskatu par attiecīgo profesiju, tās pienākumiem, par izpildītajiem darbiem, pienākumiem, veikto darbu nozīmīgumu, darbam nepieciešamo kvalifikāciju un zināšanām, darba specifiku, par iegūtām zināšanām, prasmēm, iemaņām, kvalitātes vadības organizāciju uzņēmumā, iegūto un apkopoto informāciju izmanto bakalaura darbam.
Akumulējošās atzīmes saņemšanai jābūt nodotai un sekmīgi aizstāvētai prakses atskaitei.
Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Metālu karstā apstrāde. Jelgava: LLU, 2000. 127 lpp.
2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2.daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU, 2000. 2001. 221 lpp.