Kursa kods MašZP007

Kredītpunkti 8

Ražošanas inženierdienesta prakse

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā320

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Ražošanas inženierdienesta prakses laikā studenti apgūst praktiskās iemaņas inženieraprēķinu veikšanā, mašīnu mezglu un detaļu projektēšanā, tehnoloģiju izstrādē, ražošanas sagatavošanas un plānošanas darbu veikšanā. Studenti gūst zināšanas personāla vadīšanā darbmašīnu tehniskā uzraudzībā, produkcijas kvalitātes vadībā, darba drošībā un vides aizsardzībā, ražošanas ekonomiskā izvērtēšanā, izmaksu analīzē un peļņas prognozēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: personāla vadīšanā darbmašīnu uzraudzībā, produkcijas kvalitātes vadībā, darba drošībā un vides aizsardzībā.
Prasmes: novērtēt darbmašīnu tehniskos parametrus, uzbūvi, nepieciešamos darba instrumentus un pielietošanas iespējas.
Kompetence: izvēlēties un pamatot ražošanas darbmašīnu atbilstību ražošanas apstākļiem un produkcijas apjomam, kā arī ražošanas ekonomiskais izvērtējums peļņas prognozēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīties ar uzņēmuma administrāciju, pārvaldes struktūru, ražotās produkcijas sortimentu un vienoties;
2 Iepazīšanās ar iekārtām, tehnoloģisko aprīkojumu, darba organizāciju;
3 Iepazīties ar metodiku un veikt inženieraprēķinus;
4 Apgūt mašīnu un ierīču projektēšanas metodiku;
5 Piedalīties tehnoloģijas izstrādē uzņēmumā;
6 Iepazīties ar ražošanas sagatavošanu;
7 Iepazīties ar ražošanas plānošanu uzņēmumā;
8 Iepazīšanās ar ražošanas vadīšanu uzņēmumā;
9 Iepazīšanās ar ražošanas iekārtu tehniskās uzraudzības nodrošināšanu un remontu;
10 Iepazīties ar kvalitātes vadību uzņēmumā
11 Iepazīties ar vides aizsardzības nodrošināšanu uzņēmumā;
12 Iepazīties ar ražošanas procesa ekonomisko izvērtēšanu;
13 Izvēlēties nākamo specialitāti;
14 Noformēt prakses pārskatu kā individuālu inženierdarbu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses beigās studenti sagatavo pārskatu par attiecīgo profesiju, tās pienākumiem, par izpildītajiem darbiem, pienākumiem, veikto darbu nozīmīgumu, darbam nepieciešamo kvalifikāciju un zināšanām, darba specifiku, par iegūtām zināšanām, prasmēm, kvalitātes vadības organizāciju uzņēmumā, iegūto un apkopoto informāciju bakalaura darbam, par gūtajām iemaņām.
Akumulējošās atzīmes saņemšanai jābūt nodotai un sekmīgi aizstāvētai prakses atskaitei.
Pārbaudes veids - prakse ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Metālu karstā apstrāde. Jelgava: LLU, 2000. 127 lpp.
2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2.daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU, 2000. 2001. 221 lpp.

Papildliteratūra

1. Steel A Handbook for Materials Research and Engineering. Volume 1. – Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen, 1992. pp.737.
2. Steel A. Handbook for Materials Research and Engineering. Volume 2. – Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen, 1993. pp.839

Piezīmes

Obligāta prakse ”Mašīnu projektēšanas un ražošanas” specialitātes studentiem. Pilna un nepilna laika studijās.