Kursa kods MašZ6003

Kredītpunkti 2

Mehānismu datorprojektēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMašīnu projektēšana32161619/10/2011Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mareks Šmits

Inženierzinātņu maģistrs lauksaimniecības inženierzinātnē

Papildliteratūra

1. Wilson C.E, Sadler J.P. Kinematics and Dynamics of Machinery. New York: Harper Collins College Publishers. 1993. 797 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Machine design [tiešsaiste] [skatīts 2011. gada 5. oktobris]. Pieejams:. http://www.machinedesign.com/ -

Piezīmes

Mašīnu projektēšana un ražošana (Profesionālā maģistra studiju programma)

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt mehānismu projektēšanai un aprēķiniem lietojamās MathCad un Working model programmas. Jāapgūst MathCad programmas sastādīšana, darba lapas veidošana, vienkāršie aprēķini, definīcijas un mainīgie, kā arī grafiku veidošana, datu imports un eksports, programmēšana MathCad, darbs ar gatavām programmām. Working model programmā jāapgūst darba rīki, ķermeņu zīmēšana, īpašību iestatīšana, formulu izmantošana ķermeņa īpašību noteikšanā.. Mehānismus modelējot ar Working model programmu ir jāveic datu eksports un formulu sastādīšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: - zina MathCad un Working model programmu pielietojuma iespējas mehānismu projektēšanā – patstāvīgo darbu aizstāvēšana.
Prasmes: - prot veikt nepieciešamos aprēķinus un pielietot mehānismu projektēšanas metodes MathCad un Working model programmu vide – patstāvīgo darbu aizstāvēšana.
Kompetence: - spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās mehānismu projektēšanā – patstāvīgo darbu aizstāvēšana.

Kursa plāns

1. Mehānismu projektēšanai un aprēķiniem lietotās programmas.
2. Ievads MathCad programmas sastādīšanā.
3. Darbs MathCad vidē, izteiksmju veidošana un rediģēšana.
4. Aprēķini MathCad vidē, mainīgo definēšana un novērtēšana.
5. Vienādojumu risināšana un optimizācija.
6. Grafiku un citu objektu iestarpināšana.
7. Simboliskie aprēķini. 1. patstāvīgais darbs.
8. Ievads Working model programmā.
9. Ķermeņi un to veidošana. Figūru attēlošana.
10. Atsevišķie saišu tipi. Precīzā rediģēšana.
11. Modelēšanas izvēlnes. Mērītāji, to izvēle.
12. Modelēšanas rezultātu pieraksts. Modelēšanas režīmu iestatīšana.
13. Datu importēšana un eksportēšana. 2. patstāvīgais darbs.
14. Objektu īpašību noteikšana ar formulām.
15. Mehānisma konstruēšana, kinemātikas izpēte un spēku noteikšana.
16. Datorprogrammu aprēķinu precizitātes novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi iegūst pēc aizstāvētas patstāvīgā darba atskaites.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgos darbus (skat. kursa plānu) izpilda atbilstoši norādītajiem nosacījumiem. Apgūst neskaidros jautājumus no literatūras. Patstāvīgo darbu aizstāvēšana notiek pēc tā pabeigšanas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgo darbu novērtējums ir atkarīgs no to izpildes kvalitātes, uzdoto nosacījumu prasību izpildes un no darba aizstāvēšanas. Students, par patstāvīgo darbu iegūst sekmīgu atzīmi, ja darbs ir aizstāvēts un ir izpildīti vismaz 60% no darba izstrādes nosacījumiem.

Pamatliteratūra

1. Norton R. L. Design of machinery. Mc Graw Hill Publishers. 2004. 858 p.
2. Working Model 2D tutorial[tiešsaiste] [skatīts 2011. gada 5. oktobris]. Pieejams: http://claymore.engineer.gvsu.edu/~jackh/eod/courses/egr345/media/tutorial.pdf - Resurss aprakstīts 2011. gada 5. oktobrī.
3. Cleghorn W. L. Mechanics of Machines. New York, Oxford University Press. 2005. 508 p.