Kursa kods MašZ5028

Kredītpunkti 2

Projektēšana 3D CAM sistēmā

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMašīnbūves tehnoloģija32122022/01/2013Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Valdis Kleinbergs

Inženierzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Bunga G., Geriņš Ē. Apstrādes ar atdalīšanu tehnoloģija. Rīga: RTU, 2007. 85 lpp.
2. Machining Tehnology Tool Catalogue. FRANKEN G und H & Co. KG. GERMANY, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Mehanical Engineering Sciense. ISSN: 0022-2542.
2. CAD/CAM/CAE observer.

Piezīmes

Obl.: TF lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai "Mašīnu projektēšana un ražošana".

Kursa anotācija

Studiju kursa apguves laikā students iepazīstas ar CAM sistēmu. Studenti apgūst 3D modelēšanu un projektē griezējinstrumenta apstrādes trajektorijas. Studenti iepazīstas ar telpisku virsmu apstrādi, detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu "Surface High Speed" režīmā. Studenti apgūst ciparu vadības darbmašīnu pielietošanas specifiku sarežģītas formas detaļu izgatavošanā uz CNC darbagaldiem, kā arī iepazīstas ar jaunākām attīstības tendencēm MasterCAM.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - MasterCAM programmatūras funkcijas un iespējas.
• Prasmes - projektēt griezējinstrumenta apstrādes trajektorijas un plānot sagataves apstrādes secību 3D vidē, izveidot programmas detaļas apstrādei uz CNC vadības darbmašīnām.
• Kompetence - analizēt apstrādes tehnoloģijas kvalitāti un novērtēt apstrādes ekonomiskumu.

Kursa plāns

1 Ievads MasterCAM 3D.
2 Modeļa izstrāde ar koniskām un sļīpām virsmām.
3 Modeļa translēšana no CAD sistēmas uz CAM sistēmu.
4 Sagataves izveide frēzēšanas operācijām.
5 Sagataves apstrāde režīmā ''Surface High Speed''.
6 Sagataves apstrāde, izmantojot rupjapstrādes režīmā ''Core Roughing''.
7 Sagataves apstrāde, izmantojot rupjapstrādes režīmā ''Area Clearonce''.
8 Sagataves apstrāde, izmantojot rupjapstrādes režīmus ''Opti Area, Opti Core, Opti Rest''.
9 Sagataves apstrāde, izmantojot gludapstrādes režīmus ''Waterline, Scallop, Horizontal Area, Raster''.
10 Sagataves apstrāde, izmantojot gludapstrādes režīmus ''Pencil, Spiral, Radial, Hybrid''.
11 Sagataves apstrāde, izmantojot ''Multiaxis Toolpath'' režīmus.
12 Sagataves izveide virpošanas operācijām.
13 Cilindrisku formu apstrāde, urbumu veidošana, vītnes veidošana.
14 Detaļu apstrāde divu patronu virpās.
15 Apstrādes veikšana, izmantojot C asi.
16 Trajektoriju postprocesēšana uz CNC darba galdu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sistemātisks darbs nodarbībās;
savlaicīgi jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas darbi.
Vērtējums ieskaite ar atzīmi pēc iegūtiem rezultātiem kontroldarbos un laboratorijas darbos.

Pamatliteratūra

1. Urbahs A., Smirnovs A. CAM tehnoloģijas transportmašīnbūvē. Rīga: RTU, 2009. 108 lpp.
2. Krizbergs J. Datorizētā projektēšana (CAM). Rīga: RTU, 2006. 270 lpp.
3. J.Avotiņš. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.