Kursa kods MašZ5027

Kredītpunkti 4

Sistēmu dinamikas modelēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMašīnu projektēšana6432161629/11/2011Mehānikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Imants Nulle

Inženierzinātņu doktors

author prof.

Aivars Kaķītis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Tickoo S.. SolidWorks 2006 for Designers. CADCIM Technologies, USA. 2005. 560 p.
2. David C. Planchard Marie P. Planchard. Engineering Design with SolidWorks 2006 and MultiMedia CD. Schroff Development Corp, 2005. 620 p.
3. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 2. daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 528 lpp.

Piezīmes

Obligāts Lauksaimniecības inženierzinātņu maģistra studijās.

Kursa anotācija

Maģistranti apgūst tehnisko sistēmu modeļu veidošanas principus, diferenciāvienādojumu sastādīšanu mehāniskām, elektriskām un hidrauli0skām sistēmām un to atrisināšanu. Iegūst zināšanas datorprogrammu Matlab-Simulink un CosmosWork un Cosmos Motion izmantošanā inženiertehniskos aprēķinos un sistēmu modelēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas. Maģistranti iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas tehnisko sistēmu modeļu veidošanā, diferenciāvienādojumu sastādīšanā mehāniskām, elektriskām un hidrauliskām sistēmām. Iegūst zināšanas datorprogrammu Matlab-Simulink un CosmosWork un Cosmos Motion izmantošanā inženiertehniskos aprēķinos un sistēmu modelēšanā. Iegūtās zināšanas kalpo par pamatu turpmākajai pētniecībai un radošas domāšanas attīstībai.
• Prasmes. Spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas tehnisko sistēmu matemātisko modeļu veidošanā, šo modeļu izstrādāšnā izmantojot datorprogrammas Matlab-Simulink un CosmosWork un Cosmos Motion. Spēj veikt sistēmu modelēšanas rezultātu novērtēšanu.
• Kompetence. Maģistranti spēj patstāvīgi kritiski analizēt sarežģītas inženiertehniskas sistēmas, noteikt to robežas, izveidot un novērtēt izstrādātos modeļus. Maģistranti spēj pamatot pieņemtos lēmumus, integrēt citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas, lai izstrādātu sistēmu matemātiskos modeļus.

Kursa plāns

1 Inženiertehnisku sistēmu modelēšanas principi.
2 Dinamisko sistēmu veidi un to dinamiskās raksturlīknes
3 Mehānisku sistēmu modeļu sastādīšana.
4 Hidrodinamisku sistēmu modeļu sastādīšana.
5 Elektrohidraulisku sistēmu modelēšana.
6 Svārstības inženiertehniskās konstrukcijās.
7 Laplasa transformācijas. Diferenciālvienādojumu atrisināšana ar operatoru metodi.
8 Stiprības aprēķini dinamisko slodžu gadījumos.
9 Dinamisko sistēmu modelēšana izmantojot Matlab rīkus.
10 Dinamisko sistēmu modelēšana izmantojot Simulink rīkus.
11 Mehānismu projektēšana izmantojot programmu SolidWorks.
12 Deformāciju un spriegumu noteikšana detaļās ar CosmossXpress.
13 Mašīnu elementu aprēķini ar CosmosWorks.
14 Dinamisko slodžu aprēķini un rezonanses frekvenču noteikšana ar CosmosWorks.
15 Mehānismu kinemātisko parametru noteikšana ar CosmosWorks. Grafiku un animāciju veidošana.
16 Mehānismu parametru noteikšana ar CosmosMotion.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem. Jābūt izstrādātiem praktiskajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem par noteiktajām tēmām. Sekmīgi jānokārto eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Tickoo S., Saravanan D. SolidWorks 2008 for designers. Schererville, IN: CADCIM Technologies, 2008. 880 p.
2. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 396 lpp.
3. The Mechatronics handbook. Bishop Robert H. CRC Press LLC, USA, 2002. 1230 p.
4. Čukurs J., I. Nulle, M. Dobelis. Inženiergrafika. Jelgava: LLU Tehniskā fakultāte, 2008. 416 lpp.